× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Ramezan Hosseinzadeh

university of Sistan and Baluchestan

[ 1 ] - The effect of structural changes in higher education sector on regional output (Case study: Sistan and Baluchestan Province)

Abstract The aim of this study is of the effect of structural changes in higher education on changes of output in Sistan and Baluchestan Province using structural decomposition analysis (SDA). The input-output tables of this region for the period 2006-2011 have been employed as the database of the model. The structural changes were decomposed into two factors: changes in share of specific sect...

[ 2 ] - بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد استان گلستان با تأکید بر نقش اثرات سرریزی و بازخوردی منطقه‌ای: تحلیل داده- ستانده دو منطقه‌ای

مطالعه رشد منطقه‏ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش‏های اقتصادی منطقه‏ است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می­باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه‏ای سال‏های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده م...

[ 3 ] - اداره امور عمومی و اشتغال در شهرستان زاهدان : بررسی مزیت فعالیت های اقتصادی و اثر آن بر اشتغال

اشتغال یکی از متغیرهای مهم و مورد توجه اداره امور عمومی و سیاستگذاران در سطح ملی، منطقه­ای و شهری می­باشد. از این رو هدف این مطالعه بررسی تغییرات اشتغال در شهرستان زاهدان در دوره سرشماری 1385-1390 و اثر تغییرات مزیت رقابتی و تغییرات ساختاری بر میزان اشتغال در فعالیت­های مختلف شهرستان در این دوره می­باشد. روش تحقیق در این مطالعه روش توصیفی- تحلیلی می­باشد و مدل­های برنامه­ریزی منطقه­ای نسبت مکان...

[ 4 ] - اثر تغییر ساختار صادرات بر تولید بخش‌های اقتصاد ایران: رهیافت تجزیه ساختاری در الگوی داده-ستانده

صادرات یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد است. از این رو این مطالعه به بررسی اثر تغییر صادرات بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در دوره 1390-1385 با استفاده از تحلیل داده-ستانده می‌پردازد. برای دستیابی به این هدف، از جداول داده-ستانده کشور در دو سال 1385 و 1390 و تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) استفاده شده است.بر اساس این تکنیک، کل تغییر صادرات کشور به دو عامل تغییر حجم ...

[ 5 ] - The Effect of Technological Structure Change on Total Output:An Input-Output Analysis

In this study, the Input- Output Structural Decomposition Analysis (I-O SDA) is used to investigate the effects of technological structure changes on changes of total output in Sistan and Baluchestan Province during 2006-2011. The technological structure change is decomposed into two factors: intermediate input structure changes (input substitution) and change in direct backward linkage. The re...

[ 6 ] - Decomposition analysis of Changes in Energy Consumption in Iran: Structural Decomposition Analysis

The aim of this study is decomposition of the changes in energy consumption with emphasizing the structural changes in Iran during 2001-2011 using Input- Output Structural Decomposition Analysis (I_O SDA). Structural changes in this study represent the changes in structure of intermediate input in sectors and also changes in structure of final demand categories. Structural changes in intermedia...

[ 7 ] - The Effect of Technological Changes on Employment: Regional I-O SDA Approach

I n this study, the Regional Input- Output Structural Decomposition Analysis (I-O SDA) is used to investigate the effects of technological changes on employment in Sistan and Baluchestan Province of Iran during 2006-2011. This paper develops the SDA method to decompose the technological change from two viewpoints of supply and demand for intermediate inputs in each sector. These chan...

[ 8 ] - بررسی اثر سرمایه انسانی بر همگرایی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

همگرایی منطقه­ای یکی از چالش­های مهم در کشورهای در حال توسعه است. بر اساس ادبیات اقتصادی، عوامل متعددی از جمله سرمایه­گذاری در نیروی انسانی بر همگرایی منطقه­ای اثرگذار هستند. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی سرمایه انسانی بر همگرایی منطقه­ای در استان­های مختلف ایران بر پایه مدل رشد درونزا و همچنین مدل همگرایی سولوی فضایی می­باشد. به این منظور از داده­های استان­های ...