× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

S. Hosseinzadeh

Department of Food Hygiene and Public Health, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran

[ 1 ] - Association between the enterotoxin production and presence of Coa, Nuc genes among Staphylococcus aureus isolated from various sources, in Shiraz

The present study was aimed to identify the frequency of coagulase (Coa) and thermonuclease (Nuc) genes and Staphylococcal enterotoxin A (Sea) production among Staphylococcus aureus isolated from various sources in Shiraz. Moreover, the correlation between the Sea gene and coagulase and thermonuclease enzymes is also considered. A total of 100 S. aureus were isolated from various sources includ...

[ 2 ] - Characterization of Clostridium botulinum spores and its toxin in honey

Botulism is a serious paralytic disease caused by Clostridium botulinum toxin in foods. There are seven recognized serotypes of botulinum neurotoxins among which the principal prevalent types in humans include A, B and E. Infant botulism results from intestinal colonization and toxin production by C. botulinum spores in babies less than 1 year old. Honey is the most important food discriminated...

[ 3 ] - PCR detection of Campylobacter fetus subspecies venerealis in smegma samples collected from dairy cattle in Fars, Iran

Bovine venereal campylobacteriosis, caused by Campylobacter fetus subsp. venerealis (Cfv), is regarded as one of the major threats to the cattle industry around the world. Abortion and infertility are two important reproductive problems in cows infected with C. fetus subsp. venerealis. Reports on the presence of Cfv are scarce in the cattle, in Iran....

[ 4 ] - اثر اسانس کلپوره (Teucrium polium L.) بر مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جداسازی شده از فراورده‌های لبنی سنتی

کلستریدیوم بوتولینوم یکی از مهمترین باکتری‌های بیماری‌زای منتقله از مواد غذایی به‌ویژه در غذاهای بسته‌بندی شده در خلأ و فراورده‌های گوشتی بوده و کنترل آن نیز از مهمترین مشکلات کارخانه‌های صنایع غذایی محسوب می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی آلودگی فراورده‌های لبنی سنتی به کلستریدیوم بوتولینوم و اثر اسانس برگ و گل گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در کنترل رشد این باکتری می‌باشد. از 160 نمونه کشک و دو...

[ 6 ] - Monitoring the Various Types of Clostridium botulinumin in Four Kinds of Food Stuffs Using Multiplex PCR

Background &Objective: Food poisoning (FP) caused by C. botulinum is the most serious feature of FP inpeople consuming the contaminated foodstuffs (Canned meat, vegetarian foods, dairy products and seafood products). Botulism is basically detected by the identification of live bacteria and/or its toxins. Among various types of microorganisms (i.e. A, B, C1, C2, D, E, F), serotypes A, B, E and F...

[ 7 ] - خصوصیات بیوشیمیایی و ضدمیکروبی باکتری های اندوفیتی جدا شده از بومادران (Achillea millefolium) و کتیرا (Astraglus gossypinus) مناطق جغرافیایی استان فارس

گیاهان دارویی بومادران (Achillea millefolium) و کتیرا (Astraglus gossypinus) به‌علت خواص درمانی متعدد در منطقه خاورمیانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. حضور میکروب‌های اندوفیت در گیاهان دارویی در سال­های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. اندوفیت­ها باکتری­ها و کپک­هایی هستند که درون بافت گیاهان حضور دارند و علاوه بر فوایدی که برای گیاه دارند حاوی ترکیبات زیست‌فعال مؤثری می­باش...

[ 8 ] - بررسی اثر فرآیندهای میکروفیلتراسیون و باکتوفوگاسیون دوتایی و دمای نگهداری بر ویژگی‌های‌ میکروبی، شیمیایی، بافتی و حسی پنیر آنزیمی ایرانی

عوامل مختلفی موجب تغییرات طعمی و کیفی پنیر آنزیمی می‌شود. در این مطالعه از فرآیندهای مختلف شامل پاستوریزاسیون شیر خام و رتنتیت، میکروفیلتراسیون (MF)، باکتوفیوگاسیون دوتایی (DBF)، الترافیلتراسیون (UF). در غالب ۴ تیمار جهت ارزیابی کیفی، میکروبی، شیمیایی، بافتی و حسی پنیر آنزیمی ایرانی به‌منظور بهبود کیفیت و بررسی ماندگاری محصول انجام شد. نتایج نشان داد که در تیمارهایی که از DBF و MF استفاده شده ب...

[ 9 ] - اثر افزودن لاکتوباسیلوس فرمنتوم و لاکتالوز در جیره غذایی بر پروفایل چربی و باقی‌مانده فلزات سنگین در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

اخیراً تمایل به استفاده از غذاهای دریایی در رژیم غذایی رو به افزایش است. آلودگی محیط با فلزات سنگین و ورود آن‌ها به غذا نیز سلامت انسان را به خطر می‌اندازد. هدف از این مطالعه بررسی اثر باکتری لاکتوباسیلوس فرمنتوم ریز پوشانی شده و لیوفیلیزه شده به‌عنوان پروبیوتیک و لاکتالوز برجذب فلزات سنگین و پروفایل اسیدهای چرب ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌باشد. به این منظور ماهی‌های خریداری‌شده به‌صورت...

[ 10 ] - بررسی تاثیر پروبیوتیک باسیلوس کوآگولانس بر میزان تولید شیر و شاخص های مهم اقتصادی و بهداشتی شیر خام در گاو هولشتاین

باکتری باسیلوس کوآگولانس به عنوان یک پروبیوتیک اسپوردار مقاوم به شرایط محیطی و دستگاه گوارش معرفی شده است.  توانایی تشکیل اسپور این پروبیوتیک را در برابر استرس­های تکنولوژیکی در فرآیند تولید و نگهداری مقاوم می‌سازد.  هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی اثر باکتری باسیلوس کواگولانس (باسیلاک®) به صورت افزودنی جیره­ی غذایی گاو بر روی سطح تولید، ماده­ی خشک، درصد چربی، پروتئین خام، کازئین، ...

[ 11 ] - Prevalence of Brucella species in unpasteurized dairy products consumed in Shiraz province using PCR assay

The consumption of milk and unpasteurized dairy products contaminated with Brucella bacteria is one of the most important ways of brucellosis transmission to humans. The principal goal of this study was to determine the prevalence of Brucella abortus (B. abortus) and Brucella melitens (B. melitens)in unpasteurized dairy products consumed in Shiraz province. I...