× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Ramezan Ali Izadifard

Assistant Professor, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

[ 1 ] - Embedded Crack Identification in Beam-Column Structures Under Axial Load Using an Efficient Static Data Based Indicator

A triangular model base on an investigation which has done by Sinha et al. has been developed for evaluating embedded crack localization in beam-column structures. In the assessment of this member’s behavior, the effects of displacement slope are necessary. In order to propose a crack localization method for embedded crack, an efficient static data based indicator is proposed for this crack in ...

[ 2 ] - بررسی اثر رخداد انفجار بهنگام آتش سوزی برروی ستون فولادی به روش دینامیکی صریح

وقوع انفجار از محتمل­ترین حوادثی است که به هنگام یک حادثه آتش‌سوزی ممکن است رخ دهد. این مقاله به کمک روش المان محدود دینامیکی صریح به بررسی پاسخ غیرخطی ستون فولادی در برابر انفجاری که به هنگام وقوع حادثه آتش­سوزی رخ داده می­پردازد. در این مطالعه اثر درجه حرارت سطح فولاد هنگام وقوع انفجار و پارامتر فاصله مقیاس­شده در ستون فولادی به روش دینامیکی صریح مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد ب...

[ 3 ] - ارزیابی پاسخ غیرخطی قاب‌های بتن مسلح طراحی شده بر مبنای آیین‌نامه‌های زلزله در برابر بار انفجار

سازه‌های بتن مسلح از رایج‌ترین ساختمان‌های در معرض انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده هستند. در این پژوهش ساختمان‌های سه، شش و ده طبقه، با سامانه قاب خمشی ویژه برای تحمل بارهای ثقلی و زلزله، در معرض انفجارهای متعارف و شدید قرار گرفتند. در مرحله اول آسیب‌های موضعی ستون‌های نزدیک به محل انفجار و احتمال تخریب پیش‌رونده بررسی شد. در مرحله دوم عملکرد کلی ساختمان‌ها تحت فشار جبهه موج انفجار و زلزله بررسی ...

[ 4 ] - عملکرد قاب بتنی مسلح طراحی‌شده بر اساس آیین‌نامه زلزله ایران، در برابر بارگذاری انفجار

در این تحقیق جهت بررسی اثر انفجار بر سازه و تعیین سطح عملکرد آن تحت انفجار، یک ساختمان با سیستم قاب خمشی بتنی، بر اساس استاندارد زلزله 84-2800 ایران طراحی و سپس یک قاب نمونه از آن به صورت سه‌بعدی توسط نرم‌افزار آباکوس مدلسازی شده است. بارگذاری انفجاری بر اساس پیشنویس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان بر این قاب اعمال و با لحاظ نمودن آثار غیرخطی مصالح و هندسه، تحلیل صورت گرفته است. در نهایت بر ...

[ 5 ] - RC Slabs Retrofitting Against Blast Loading by GFRP-PU and CFRP-PU

For reducing the structural damage against blast loading, fiber reinforced polymers sheet (CFRP, GFRP) can be used for retrofitting the RC slabs. In this study specimens of reinforced concrete slabs with or without retrofitting are modeled numerically. The results show that the using of high resistant, elastic material such as FRP sheets, are effective in reducing the deformation of the slabs, ...