محمد مهدی فخرائی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، شیراز، ایران

[ 1 ] - بررسی اثر تنش ‏های سرمایی، گرمایی و شیمیایی در القای آندروژنز در گیاه زینتی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

روش‏های متعددی برای تولید گیاهان هاپلوئید وجود دارد که یکی از انواع کارآمد آن‏ها آندروژنز به‌ویژه کشت میکروسپور است. نتایج مطالعات متعدد نشان می‏دهد که اعمال تنش به‌منزلۀ یک عامل محرک، در القای رویان‏زایی میکروسپور مؤثر است. در آزمایش اول اثر تیمار دمایی شامل تنش سرما و تنش گرما به همراه کنترل بررسی شد. در آزمایش دوم اثر 2,4-D و در آزمایش سوم اثر PEG-4000 در محیط کشت بررسی شدند. در ادامه از تنش...

نویسندگان همکار