حسین ایمانیه

دانشیار/ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

[ 1 ] - اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در گیاه دارویی کاپر جمع‌آوری ‌شده از قزوین

 این پژوهش به‌منظور تعیین نوع و مقدار اسیدهای چرب و توکوفرول‌های موجود در روغن دانه‌های کاپرCapparis spinosa L. جمع‌آوری‌شده از استان قزوین انجام شد. روغن دانه‌های گیاه موردبررسی به روش سوکسله و با استفاده هگزان نرمال استخراج گردید. سپس به‌منظور تعیین اجزای تشکیل‌دهنده روغن، نمونه‌ها به کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی آنالیز شدند. نتایج نشان داد که دانه‌های کور جمع‌آوری‌شده از استان قزوین حاوی 63/...

نویسندگان همکار