محمد رامین باستان

کارشناس هماهنگی و نظارت، پژوهش و برنامه ریزی، بنیاد نخبگان استان فارس

[ 1 ] - آموزش مرحله ای معلمان و دانشجو-معلمان با رویکرد اجتماعی-فرهنگی

معلمان در جامعه، نقش مهمی در تحقق ارزش­آفرینی از طریق انتقال مفاهیم و کمک به فراگیران در شکل‌دهی مطالب دریافت شده دارند. امروزه دیگر نقش معلمان تنها انتقال مطالب نیست؛ چرا که ایشان فراتر از آن می‌بایست در راستای اهداف جامعه قدم بردارند و به آموزش مطالب بپردازند. از آنجا که انجام این نقش با درگیر شدن معلمان با مسائل اجتماعی حاصل می‌شود (جانسون، 2009)، تربیت دانشجو-معلمان باید به شیوه‌ای باشد که ...

[ 2 ] - آموزش مرحله ای معلمان و دانشجو-معلمان با رویکرد اجتماعی-فرهنگی

معلمان در جامعه، نقش مهمی در تحقق ارزش­آفرینی از طریق انتقال مفاهیم و کمک به فراگیران در شکل‌دهی مطالب دریافت شده دارند. امروزه دیگر نقش معلمان تنها انتقال مطالب نیست؛ چرا که ایشان فراتر از آن می‌بایست در راستای اهداف جامعه قدم بردارند و به آموزش مطالب بپردازند. از آنجا که انجام این نقش با درگیر شدن معلمان با مسائل اجتماعی حاصل می‌شود (جانسون، 2009)، تربیت دانشجو-معلمان باید به شیوه‌ای باشد که ...

[ 3 ] - آموزش مرحله ای معلمان و دانشجو-معلمان با رویکرد اجتماعی-فرهنگی

معلمان در جامعه، نقش مهمی در تحقق ارزش­آفرینی از طریق انتقال مفاهیم و کمک به فراگیران در شکل‌دهی مطالب دریافت شده دارند. امروزه دیگر نقش معلمان تنها انتقال مطالب نیست؛ چرا که ایشان فراتر از آن می‌بایست در راستای اهداف جامعه قدم بردارند و به آموزش مطالب بپردازند. از آنجا که انجام این نقش با درگیر شدن معلمان با مسائل اجتماعی حاصل می‌شود (جانسون، 2009)، تربیت دانشجو-معلمان باید به شیوه‌ای باشد که ...

[ 4 ] - تاثیر آموزش خلاقیت بر عوامل شناختی مرتبط با خلاقیت: گزارشی از طرح مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی در فارس

خلاقیت و نوآوری لازمة استمرار زندگی انسان در مواجهه با چالش‌ها است. خلاقیت که به عنوان استفاده از توانایی ذهنی برای ایجاد ایده‌های جدید تعریف می‌شود، قابل آموزش و ترویج است. پژوهش حاضر در پی آن بود تا تاثیر آموزش خلاقیت بر عوامل شناختی مرتبط با آن که شامل توانایی مشاهده، توانایی تفکر، توانایی تحلیل داده، انسجام فکری، استفاده از دانش قبلی و توانایی استفاده از اطلاعات درون متنی عوامل شش‌گانه است ...

نویسندگان همکار