محمد اوکی نژاد

کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

[ 1 ] - تاثیر افق سرمایه‌گذاری در بهینه کردن سبد سهام با استفاده از موجک و گارچ-کاپولا

بررسی تاثیر افق سرمایه‌گذاری به اندازه موضوعات ریسک و بازده در تشکیل سبد سهام بهینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش تاثیر افق سرمایه‌گذاری بر ریسک و بازده یک سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. برای به‌دست آوردن سبد سهام بهینه از روش تجزیه داده‌ها (موجک)، برای تعیین توزیع حاشیه‌ای از مدل آریما-گارچ و برای تعیین توزیع توام سبد سهام از کاپولای ت...

نویسندگان همکار