معین نیکوسخن

گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد

در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک انواع مختلفی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که به اطلاعات متفاوتی تکیه می‌کنند، در نتیجه ارتباط میان جریان سرمایه و بازده بازار میان گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران متفاوت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تبیین چگونگی ارتباط میان جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار بورس اوراق‌بهادار تهران براساس ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران صند...

[ 2 ] - بررسی اهمیت ریسک غیرسیستماتیک هر ورقه بهادار : نگاهی دیگر به ریسک غیرسیستماتیک و بازده

در این پژوهش، رابطه میان ریسک غیر سیستماتیک و بازده بر اساس چارچوب مدل GARCH-in mean به‌صورت ورقه بهادار به ورقه بهادار در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1394 موردبررسی قرارگرفته است. شواهد حاکی از آن است که به‌طور متوسط 27 درصد از سهام رابطه معنی‌داری را میان ریسک غیر سیستماتیک و بازده تجربه کردند. این در شرایطی است که شرکت‌هایی با ارتباط منفی دارای سهم بسیار بیشتری از شرکت‌هایی...

[ 3 ] - اثر ویژگی‌های خاص شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک اوراق‌بهادار:شواهدی از بورس اوراق ‌بهادار تهران

پژوهش حاضر عملکرد چندین عامل اصلی توضیح‌دهنده ریسک غیرسیستماتیک که تاکنون در ادبیات مالی مورد استفاده قرارگرفته‌اند، یعنی اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، گردش سهام، اهرم بازاری، سود هر سهم و مالکیت نهادی را در بورس اوراق ‌‌بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1394 مورد بررسی قرار داده است. بدین‌صورت که برای تجزیه ‌وتحلیل رابطه میان این ویژگی‌ها و ریسک غیرسیستماتیک در مقاطع اوراق ‌‌بهادار...

[ 4 ] - An Improved Hybrid Model with Automated Lag Selection to Forecast Stock Market

Objective: In general, financial time series such as stock indexes have nonlinear, mutable and noisy behavior. Structural and statistical models and machine learning-based models are often unable to accurately predict series with such a behavior. Accordingly, the aim of the present study is to present a new hybrid model using the advantages of the GMDH method and Non-dominated Sorting Genetic A...

نویسندگان همکار