عبداله نجفی

عبداله نجفی، دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

[ 1 ] - ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های گندم نان، تعداد 20 ژنوتیپ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط بدون تنش و تنش رطوبتی در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی در سال زراعی 90-1389مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش، 14 شاخص تحمل به خشکی شامل شاخص تحمل به تنش (STI)، حساسیت به تنش (SSI)، تحمل (TOL)، میانگین بهره وری (MP)، میانگین ه...

[ 2 ] - بررسی تنوع پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و برخی صفات مورفولوژیک گونه‌های مختلف جنس Papaver

این آزمایش به منظور بررسی پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه هفت گونه مختلف Papaver از مناطق مختلف استان اردبیل با روش SDS-PAGE انجام شد. اطلاعات حاصل از امتیازدهی نوارهای پروتئین‌ها در مجموع 20 مکان را در گونه‌ها شناسایی کرد. بیشترین تعداد نوار مربوط به گونه‌های P. rhoeas و P. bracteatum با 17 نوار بود. کمترین تعداد نوار مربوط به گونه‌های P. argemone وp. somniferum با 13 نوار پروتئینی بود. تجزیه خوشه‌ا...

[ 3 ] - تاثیر گیاهان پوششی چاودار و ماشک معمولی به صورت خالص و مخلوط بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک

  چکیده حفاظت خاک و بهبود ویژگی­های آن، از مهم ترین اهداف کشاورزی پایدار است. کاشت گیاهان پوششی در طی دوره آیش، در راستای تامین این اهداف سودمند می­تواند باشد. بنابراین، آزمایشی در سال زراعی 91-1390 در مزرعه ی پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در زمان و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل نوع گیاه پوششی (چاودار، م...

[ 4 ] - تاثیر کودهای سبز و نیتروژن برعملکرد و شاخص‌های رشدی ذرت

در کشاورزی پایدار، کاربرد کود سبز به­عنوان جایگزینی برای کودهای شیمیایی از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور بررسی پاسخ برخی شاخص­های رشدی ذرت به کاربرد کودهای سبز و نیتروژن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال زراعی 91-90 انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. عامل اصلی (نوع کود سبز و زمان برگرد...

[ 5 ] - عملکرد دانه و کنترل علف های هرز ذرت متاثر از پیش تیمار بذر و تراکم کاشت

چکیده این پژوهش در فصل زراعی90-89 به منظور بررسی تأثیر توأم پیش­تیمار بذر، تراکم و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و کیفیت  بذر ذرت و کنترل علف های هرز،در مزرعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه، به صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور­ها شامل دو فاصله ردیف کاشت در دو سطح75 (رایج) و 50 سانتی متر، تراکم کاشت در سه سطح 66666 (رایج)، 83333 (25/1برا...

[ 6 ] - عملکرد و کیفیت ذرت و رشد علف‌های هرز تحت سطوح مختلف نیتروژن با کاربرد کودهای سبز لگوم و غیرلگوم

چکیده به منظور بررسی اثر کودسبز و سطوح مختلف کود نیتروژنی بر عملکرد و کیفیت ذرت (Zea mays L.) و رشد‌ علف‌های هرز آزمایشی در سال زراعی 91-90 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. عامل اصلی (کود سبز و زمان برگرداندن آن) شامل چاودار (زمان برگرداندن اسفند)، چاودار (زمان برگردا...

[ 7 ] - ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های گندم نان، تعداد 20 ژنوتیپ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط بدون تنش و تنش رطوبتی در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی در سال زراعی 90-1389مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش، 14 شاخص تحمل به خشکی شامل شاخص تحمل به تنش (STI)، حساسیت به تنش (SSI)، تحمل (TOL)، میانگین بهره وری (MP)، میانگین ه...

[ 8 ] - ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های گندم نان، تعداد 20 ژنوتیپ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط بدون تنش و تنش رطوبتی در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی در سال زراعی 90-1389مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش، 14 شاخص تحمل به خشکی شامل شاخص تحمل به تنش (STI)، حساسیت به تنش (SSI)، تحمل (TOL)، میانگین بهره وری (MP)، میانگین ه...

[ 9 ] - ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های گندم نان، تعداد 20 ژنوتیپ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط بدون تنش و تنش رطوبتی در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی در سال زراعی 90-1389مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش، 14 شاخص تحمل به خشکی شامل شاخص تحمل به تنش (STI)، حساسیت به تنش (SSI)، تحمل (TOL)، میانگین بهره وری (MP)، میانگین ه...

[ 10 ] - مطالعه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جو (. Hurdem vulgare L) توسط مدل AMMI

اثر متقابل ژنوتیپ × محیط باعث ایجاد پیچیدگی در پیش‌بینی عملکرد می‌شود و چالشی برای برنامه‌های به‌زراعی و به‌نژادی است. هدف از این تحقیق بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و مطالعه سازگاری و پایداری عملکرد 21 ژنوتیپ جو با استفاده از تجزیه مدل اثرات اصلی افزایشی و ضرب‌پذیر (AMMI) می‌باشد. آزمایش حاضر در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو تکرار طی سال‌های زراعی 94-1393، 95-1394، 96-1395 در دو شرایط د...