نظیری, محمد کاظم

دانشگاه بوعلی سینا همدان

[ 1 ] - بررسی تأثیر عدم تطبیق مهارت بر نرخ بیکاری در ایران

One of the causes of unemployment is lack of fit between individual skill and needs for skills in the community. The situation of mismatch between the demand and supply of labour, particularly in terms of skills is defined as structural unemployment. Therefore, in this study quantitatively explores the impact of skill mismatches one of the main parameters of structural unemployment on unemplo...

[ 2 ] - تخمین بنای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع غذایی، سیمان، خودروسازی و دارویی)

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، بازده مورد انتظار برای یک سهم را با بتای آن سهم مرتبط می سازد که بتا همان ریسک سیستماتیک است و برای اندازه گیری قیمت سهام عامل تعیین کننده ای است و از اهمیت ویژه ایی بر خوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر سعی شده تا ضمن بیان مبانی نظری این مدل، به تخمین ریسک سیستماتیک چهار صنعت خودروسازی، غذایی، سیمان و دارویی با استفاده از مدل پانل دیتا، پرداخته شود. برای ای...

[ 3 ] - نقش متغیرهای اقتصاد کلان بر وقوع تورم رکودی در اقتصاد ایران

از آن‌جا که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته کمابیش با معضل تورم رکودی روبرو بوده است، این مطالعه به بررسی نقش متغیرهای اقتصاد کلان بر وقوع تورم رکودی در اقتصاد ایران می‌پردازد. از این رو، اثر متغیرهای کسری بودجه دولت، قیمت نفت، درآمدهای نفتی، حجم پول، نرخ سود بانکی، بهره‌وری نیروی کار، نرخ دستمزد، نرخ ارز، تحریم و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بر تورم رکودی ایران طی دوره 1394-1353 مورد بررسی قرار ...

[ 4 ] - Investigating the Temporary and Permanent Influential Variables on Iran Inflation Using TVP-DMA Models

I nflation forecast is one of the tools in targeting inflation by the central bank. The most important problem of previous models to forecast the inflation is that they could not provide a correct prediction over time. However, the central bank policymakers shall seek to create economic stability by ignoring the short-term and temporary changes in price and regarding steady inflation...

[ 5 ] - Impact of Macroeconomic and Management Quality Variables on the Profitability of Private Banks; Using Structural Panel VAR Approach

Considering the importance of the Banking system in Iran economy and taking into account  the strategic objectives of  bank’s activities to improve their performance indicators, the main objective of the present study was to investigate the impact of internal and external factors affecting the three profitability components; including the return on assets (ROA), return on equity (ROE) and the n...