همت, جعفر

[ 1 ] - بررسی اثرات ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتز شده توسط سویه جدید مقاوم حرارت ایزوپتریکولا واریابلیس IRSH1 علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا

زمینه: نانوذرات نقره به ­دلیل اثرات مهارکنندگی و کشندگی قوی و در عین حال سازگاری با محیط زیست می ­تواند یک منبع جایگزین مناسب برای برخی از مصارف آنتی ­بیوتیک ­ها باشد. هدف: این مطالعه به­ منظور بررسی اثرات ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتز شده به روش خارج سلولی توسط سویه جدید مقاوم حرارت  ایزوپتریکولا واریابلیس IRSH1 و مواد سلولزی ارزان قیمت بر علیه باکتری­های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئر...

[ 2 ] - بررسی بیوفیلم گلسنگی سطوح صخره‌ای روستای تاریخی کندوان

با توجه به اهمیت پایش تنوع زیستی و مراقبت از آثار تاریخی و باستانی هم چنین مشاهده رشد بعضی از انواع گلسنگ ها بر روی سطوح صخره های روستای تاریخی کندوان، در این تحقیق پوشش گلسنگی سطوح سنگی آن روستا مورد بررسی قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه سطوح صخره ای محوطه تاریخی روستای کندوان تعیین شد. پس از نمونه برداری گلسنگ ها از مناطق تعیین شده مستندسازی آن ها صورت گرفت. شناسایی نمونه ها بر اساس کلید شناسایی...

[ 3 ] - مطالعه آزمایشگاهی و نرم افزاری بیان و مجتمع شدن درون سلولی پروتئین هسته ای نوترکیب هپاتیت C در اشرشیا کلی

در این تحقیق بیان پروتئین هسته ای بالغ ویروس هپاتیت C (HCVC173) منطبق با ایزوتیپ a ویروسی موجود در ایران در اشرشیا کلی بررسی گردید. پروتئین مزبور با وزن ملکولی 20 کیلودالتون به مقدار قابل توجه تا 18% پروتئین میزبانی بیان گردید. که به طور عمده به صورت نامحلول (به صورت اینکلوژن بادی) در سیتوزول باکتری مشاهده شد. تمایل به تجمع شدن به هنگام انجام فرآیند بازتاخوردگی پروتئین محلول شده پدیده غالب غیر ...

[ 4 ] - مقایسه روش‌های مولکولی و ریخت‌شناسی در مطالعه همزیستی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار گیاه زعفران (Crocus sativus L.)

مقدمه: شناسایی قارچ‌های همزیست میکوریزا آربوسکولار گیاه زعفران که در فصل‌های سال با تنش‌های محیطی فراوان اعم از اقلیمی و خاکی مواجه است، جهت کاربرد، افزایش رشد و تولید گیاه و مقاومت به عوامل بیماری‌زا اهمیت ویژه‌ای دارد. مواد و روش‏‏ها: وجود اسپور قارچ‌های همزیست میکوریزا آربوسکولار در خاک ریزوسفر گیاه زعفران سه منطقه از مزارع شهرستان گناباد بررسی شد. همچنین کلنیزاسیون ریشه و تنوع قارچ‌های همزی...

[ 5 ] - بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنۀ میزبانی آنزیم‌ها و پروتئین‌های مؤثر در تولید و تجمع لیپید در منابع بیودیزلی

مقدمه: بیودیزل، سوختی زیستی با قابلیت اشتقاق از اسیدهای چرب انباشته‌شده در سلول‌های جانوری، گیاهی، جلبک‌ها، قارچ‌ها و باکتری‌ها، ضمن تجدیدپذیری، زیست‌تخریب‌پذیر است  که گوگرد و ترکیبات آروماتیک ندارد.  بنابراین راهکارهای گسترده‌ای به‌منظور توسعه و افزایش راندمان تولید چربی در منابع بیودیزلی در دستور کار است که در این میان فناوری‌های نوین زیستی مبتنی بر کاربری مکانیسم‌های مولکولی مرتبط می‌تواند ...

[ 6 ] - مقایسۀ آثار ضدباکتریایی عصارۀ گلسنگ‌های Glypholecia scabra و Rhizoplaca melanophthalma بر برخی باکتری‌های استاندارد

مقدمه: در حال حاضر مقاومت ضدمیکروبی در میان باکتری‌ها و دیگر موجودات بیماری‌زا تهدید جدی برای مدیریت بیماری‌های عفونی است. جستجوی داروهای فعال زیستی جدید با منشأ طبیعی در گلسنگ‌ها موضوع بسیاری از گروه‌های تحقیقاتی است‏. ‏‏ مواد و روش‏‏ها: عصارۀ استونی گلیفولسیا اسکابرا و ریزوپلاکا ملانوفتالما با استفاده از دستگاه سوکسوله تهیه شد. آثار ضدباکتریایی عصاره با استفاده از محیط کشت مولرهینتون آگار و آ...

[ 7 ] - Molecular Engineering of the Geobacillus stearothermophilus α-Amylase and Cel5E from Chlostridium thermocellim; In Silico Approach

Background: Considering natural thermal stability, Geobacillus stearothermophilus amylase and Cel5E from Clostridium thermocellum are good candidates for industrial applications. To be compatible with the industrial applications, this enzyme should be stable in the high temperatures, so any improvement in their thermal stability is valuable.Objectives: Us...

[ 8 ] - سنتز زیستی نانوذرات نقره و مقایسه فعالیت ضدباکتریایی آنها علیه باسیلوس سرئوس و سراشیا مارسسنس

سنتز زیستی خارج سلولی نانوذرات نقره، با استفاده از سیستم باکتریایی می تواند یک روش مناسب جهت عدم بکارگیری مواد شیمیایی باشد. بر این اساس، هدف این مطالعه سنتز زیستی نانوذرات نقره و مقایسه فعالیت ضدباکتریایی آنها علیه باسیلوس سرئوس و سراشیا مارسسنس بود. سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از سویه جدید قلیادوست ایزوپتریکولا واریابلیس IRSH1 و ضایعات سلولزی انجام شد. نانوذرات نقره بوسیله پراکندگی نو...

[ 9 ] - جداسازی و شناسایی مخمر های کاروتنوئیدی تراوشات درختان توس منطقه مارمیشو در شمال غرب ایران

سابقه وهدف: بخشی از تنوع زیستی و گوناگونی حیات در زیست‌بوم‌های مختلف کره‌زمین، متعلق به مخمرها می‌باشد. مخمرهای کاروتنوئیدی از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت بوده و زیستگاه‌های طبیعی و خاص آنها مورد توجه می‌باشند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی مخمرهای کاروتنوئیدی تراوشات درختان کمیاب توس در منطقه مارمیشو در شمال غرب ایران اجرا گردید.مواد و روش ها: این پژوهش در اردیبهشت سال 1396 بص...

[ 10 ] - Modeling, Mutagenesis and In-silico Structural Stability Assay of the Model of Superoxide Dismutase of Lactococcus Lactis Subsp. Cremoris MG1363

Background:Characterizing the structure and function of superoxide dismutase (SOD), as an antioxidant enzyme providing opportunities for its application in food supplements. Objectives: In this study, the features of the Manganese-SOD of Lactococcus lactis (SDLL), subsp. cremoris MG1363, as probiotic bacteria, were determined on the ...