ملک, مجتبی

تهران، میدان ولی عصر، خیابان کریم خان زند، خیابان به آفرین، خیابان شهید ولدی، کوچه فیروزگر، بیمارستان فیروزگر، طبقه سوم

[ 1 ] - دقت و جامعیت موتورهای جستجوی عمومی در بازیابی تصاویر بیماریهای مهم غدد درون‌ریز

مقدمه: هدف این پژوهش، مقایسه دقت موتورهای جستجوی عمومی در بازیابی تصاویر بیماری‌های مهم غدد درون‌ریز بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش کاربردی که از نوع پیمایشی تحلیلی بود، برای تعیین و مقایسه میزان دقت و جامعیت موتورهای جستجوی عمومی پنجاه کلید واژه در زمینه پنج بیماری مهم غدد درون‌ریز در موتورهای گوگل، یاهو و بینگ جستجو شدند. 30 نتیجه اول در هر موتور به طور جداگانه ذخیره شدند؛ سپس نتایج با ...

[ 2 ] - The Relationship between insulin variable number of tandem repeats (INS-VNTR) -23 A/T and cytotoxic T-lymphocyte associated protein-4 (CTLA-4) +49 A/G polymorphisms with islet autoantibodies in persons with diabetes

  Background: Both genetic and environmental factors are important in pathogenesis of diabetes. Non HLA (Human Leukocyte Antigen) genes such as INS-VNTR and CTLA-4 in addition of HLA genes have influence on genetic susceptibility for diabetes mellitus. In this study the association of +49 A/G CTLA-4 and -23 A/T INS-VNTR polymorphisms with diabetes and their association with islet auto...

[ 3 ] - Prehypertension patient awareness and associated cardiovascular risk factors in an urban population in Iran

Background: This study was to estimate the frequency of prehypertension and to characterize patient awareness and associated cardiovascular risk factors in an urban population in Iran. Methods: During a hypertensive awareness program, a cross-sectional study was conducted on 2036 people. All participants completed a questionnaire about their demographic and anthropometric indices and were as...