فرشچی, حمیدرضا

دانشگاه کاشان

[ 1 ] - نظام هندسی زمینه‌های رسمی‌بندی یک‌پا، برگرفته از دایره محیطی

Rasmi-bandi is one of the distinctive and original patterns in traditional architecture which provide the ceiling coverage. This domestic artwork represents the mastery of Iranian architects in geometry. Unlike the other architectural geometric ornaments such as Yazdi-Bandi, Muqarnas, kaseh-sazi, Rasmi-bandi seeks an excellent order in the setting. Although appropriate setting is achieved for R...

[ 2 ] - یکپارچه‌سازی طراحی پارامتریک و مهندسی آکوستیک (برای شکل دادن به سالن کنسرت)

طراحی معماری بسیاری از سالن‌های اپرا و کنسرت به سرعت در حال تغییر از ترکیب‌های سنتی و بالکن‌ها، به مفاهیم پیچیده سه بعدی[i] است که در این ایده‌های جدید تفکیک عناصر سنتی "صوتی" مثل بالکن‌های جلو آمده، فرم سقف و عناصر تزئینی و ... به عناصر مجزا  قابل تشخیص نیستند. در نتیجه، مرز میان آکوستیک و معماری، باریک‌تر و ناگسستنی‌تر از قبل می‌شود. این پویایی و ارتباط منجر به ایجاد مشکلات در زمینه طراحی می‌...