سجاد جبینی

مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

[ 1 ] - طبقه‌بندی اعتباری مشتریان حقوقی یک بانک ایرانی با استفاده از KFP-MCOC

ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بانک‌داری است که ناشی از عدم پرداخت به موقع اصل و فرع تسهیلات اعطایی می‌باشد. اهمیت اندازه‌گیری این ریسک به این دلیل است که عدم اندازه‌گیری و مدیریت آن، منجر به افزایش حجم مطالبات مشکوک الوصول می‌شود و زیان‌های غیر منتظرة آتی را برای بانک‌ها به همراه دارد. در پژوهش حاضر به ارائة یک مدل مبتنی بر بهینه‌سازی خطی و غیرخطی پرداخته‌شده است. این مدل ریاضی به دنبال...

نویسندگان همکار