فاطمه زهرا احمدی

دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - سواد سلامت و تربیت معلم: صدای معلمان و دانشجو معلمان

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که با تکیه بر دیدگاه دانشجویانِ دانشگاه فرهنگیان، ویژگی‌های برنامه‌ی درسی سواد سلامت تعیین شود و بر اساس آن سیاستگذاران و برنامه‌ریزان بتوانند برنامه‌هایی که با نیازهای مخاطبان متناسب است و به افزایش سواد سلامت آنان منجر می‌شود ارائه دهند. بدین منظور یک پژوهش کیفی از نوع هنجاری انجام شد. شرکت‌کنندگان این پژوهش، 228 نفر از معلمان شاغل در آموزش و پرورش و 25 نفر از دا...

[ 2 ] - Application of the Principles of Vella’s Dialogue Education in Antenatal Education Programs: A Qualitative Research

Introduction: It is a long time that educational activities have been used to improve pregnant women’s lives and keep them healthy. This research aims at interpreting pregnant women’s experiences of maternal health education who visited maternal care center, according to the 12 principles of Vella’s dialogue education. Methods: This content analysis qualitative study was conducted in a health...

نویسندگان همکار