احمدعلی فرزین

دکتری معماری، استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

[ 1 ] - مزار پیرمراد، منظر فرهنگی ـ آیینی شهرستان بانه

منظر فرهنگی مفهومی دربردارندة ارزش‌های فرهنگی ـ طبیعی بوده که حاصل تعامل میان انسان و طبیعت در طول تاریخ است. علاوه بر این مناظر فرهنگی دربرگیرنده، حافظ و بیانگر هویت و تاریخ یک منطقه و ساکنین آن هستند و از این رو حفاظت از مناظر فرهنگی و ارزش‌های آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. منظر فرهنگی، منطقه‌ای جغرافیایی را شامل می‌شود که در آن  آثار فرهنگی و جلوه‌های طبیعی با رویدادهای تاریخی و فعالیت‌...

نویسندگان همکار