× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

امیر ایروانیان

دانشجوی دورة دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

[ 1 ] - بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر پاسخ های اجتماع و نظام عدالت کیفری

جایگاه آسیب پذیرِ قربانیان جنسی به عنوان اشخاصی که بدون داشتن رضایت واقعی و میل باطنی، تحت ارتکابِ یک رفتارِ آسیب زا با انگیزه های جنسی قرار گرفته و به دنبال آن متحمل برخی آسیب های جسمی ـ روانی گردیده اند، ایشان را در معرض بازآسیب دیدگی به معنای ورود بعدیِ طیف گسترده ای از صدمه های جسمی و لطمه های روحی ـ عاطفی پس از وقوع رفتار آسیب زا قرار می دهد.منشاء این گونه آسیب ها را می توان در بستر نگرش غیرحم...