منصوره برزگر کلورزی

دانشجوی دکتری ادبیّات عرفانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین

[ 1 ] - پیوند ویرایش با سه‌ عنصر ترجمه در نظریّة نایدا (موردپژوهی در ترجمة قرآن کریم)

یوجین نایدا (Eugene Nida) از پیشگامان عرصة ترجمه و زبانشناسی است که در نظریة ترجمة خود در کتاب به سوی علم ترجمه، عناصری را در فرایند ترجمه ذکر کرده‌است که عبارتند از: «اضافه، حذف و تغییر». این مقوله‌ها را می‌توان با فرایند ویرایش در سه سطح ساختاری، محتوایی و فنّی سنجید. در این مقاله، نخست شباهت عناصر مذکور در نظریة ترجمة نایدا با انواع ویرایش ذکر می‌شود و آنگاه این عناصر مشابه در ترجمه‌های قرآن ...