نور محمد علی پور خشاب

عضو هیات علمی دانشگاه و مسئول بسیج اساتید استان کهگیلویه و بویراحمد

[ 1 ] - "بررسی ادبی واژه ویل و بیان مخاطبان آن در قرآن"

چکیده یکی از مباحث مهم در تحلیل و تفسیر آیات قرآن کریم بررسی واژه ها می باشد.خواستگاه هر واژه در فهم مطالب هرعبارت بسیار تأثیر گذار است. این مقال به بررسی و بیان واژه ویل و کاربرد آن در آیات قرآن کریم می پردازد. روشن شدن جایگاه و معنای اصیل لغت مورد نظر می تواند مخاطب را به فضای نزول قرآن برده و درک وی را از غرض کاربردی واژه در آیات روشن نماید. ویل در لغت عرب برای بیان حسرت و اندوه...