سعید عابدینی‌خرمی

دانشیار شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[ 1 ] - ساخت نانو کاتالیست ZrO2 بر پایه‌ی گاما آلومینا به روش مایسل معکوس برای تهیه هیدروژن در فرایند خودگرمایی اتانول

کار حاضر بر تولید هیدروژن از طریق فرآیند خودگرمایی اتانول (ATR)، در حضور نانوکاتالیست ZrO2/γ-Al2O3 متمرکز شده است. نانوذرات زیرکونیوم‌اکسید با روش مایسل معکوس و با استفاده از ZrOCl2·8H2O و NH4OH تهیه شد. نانوکاتالیست‌های ZrO2/γ-Al2O3 با توزیع پایدار نانوذرات ZrO2 بر پایه‌ی گاما آلومینا به روش مکانیکی تهیه شدند. اثر اندازه ذرات با تغییر نسبت مولی Zr:Al مطالعه شد. نانوکاتالیست‌ها با استفاده از می...

[ 2 ] - The effect of molar ratio on structural and magnetic properties of BaFe12O19 nanoparticles prepared by sol-gel auto-combustion method

Nanocrystalline particles of barium hexaferrite has been prepared by the sol–gel auto- combustion method using iron and barium nitrate with a Ba:Fe molar ratio of 1:10. The effect of fuel such as citric acid and aspartic acid was investigated on the structure and magnetic properties of nanoparticles. The results revealed that the formation of barium hexaferritefine particles is influenced by mo...

[ 3 ] - Photocatalytic properties of ZrO2 nanoparticles in removal of nitrophenol from aquatic solution

ZrO2 nanopowder was prepared by the sol-gel auto-combustion method. The product was characterized by X-ray diffraction (XRD), energy dispersive analysis of X-ray (EDX) and scanning electron microscopy (SEM). The average crystalline size of ZrO2 was obtained 62 nm. Also, photocatalytic removal of nitrophenol from aqueous solution by using nanoscale ZrO2 under UV ...

[ 4 ] - Effect of molar ratio and calcination temperature on particle size of CeO2/-Al2O3 nanocomposites prepared via reverse micelle process

A porous composite of cerium oxide and gama aluminum oxide pigments were prepared via sol-gel processing controlled within reverse micelles of nonionic surfactant Triton X-114 in cyclohexane. The precursor in heated at several calcinations temperature between 823 to 1123K. This process includes three steps. In the first step of preparation the ceria sol was prepared. In the second step, cyclohe...

[ 5 ] - The effect of molar ratio on structural and magnetic properties of BaFe12O19 nanoparticles prepared by sol-gel auto-combustion method

Nanocrystalline particles of barium hexaferrite has been prepared by the sol–gel auto- combustion method using iron and barium nitrate with a Ba:Fe molar ratio of 1:10. The effect of fuel such as citric acid and aspartic acid was investigated on the structure and magnetic properties of nanoparticles. The results revealed that the formation of barium hexaferritefine particles is influenced by mo...

[ 6 ] - Photocatalytic properties of ZrO2 nanoparticles in removal of nitrophenol from aquatic solution

ZrO2 nanopowder was prepared by the sol-gel auto-combustion method. The product was characterized by X-ray diffraction (XRD), energy dispersive analysis of X-ray (EDX) and scanning electron microscopy (SEM). The average crystalline size of ZrO2 was obtained 62 nm. Also, photocatalytic removal of nitrophenol from aqueous solution by using nanoscale ZrO2 under UV ...