محمدیوسف آچاک

کارشناس تحقیقات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایرانشهر

[ 1 ] - بررسی فنولوژی و تعیین GDD درختچه پیر (Salvadora oleoides Decne. )در بلوچستان ایران

پیر یا توج به‌صورت درختچه تا درخت، همیشه سبز تا نیمه خزان‌کننده، از عناصر گیاهی اقلیم گرم و خشک بوده که دامنه پراکنش آن تا جنوب‌شرق ایران کشیده شده است. به‌منظور بررسی فنولوژی و نقش عوامل تاثیرگذار، تحقیقات وسیعی طی سال های 1387-1391 در رویشگاه‌های پیر در جنوب‌شرق ایران صورت گرفت. پس از تهیه نقشه گسترش، 6 رویشگاه شاخص انتخاب و در هر رویشگاه، سه پایه میانسال علامت گذاری شدند. مراحل فنولوژی در د...

نویسندگان همکار