سمیرا شمشیری

دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی محیط زیست، دانشگاه فردوسی

نویسندگان همکار