رضا دهقانی

[ 1 ] - اصلاح دینی دوره پهلوی اول با تکیه بر آراء شریعت سنگلجی

چکیده یکی از مشهورترین و ناشناخته‌ترین اشاعه دهندگان اندیشه اصلاح دینی در ایران دوره پهلوی اول، رضاقلی سنگلجی معروف به «شریعت» بود. اصلاحات دینی رضاشاه که منجر به انزوای بخشی از روحانیت گردید، راه را برای ورود علمایی چون شریعت که تأکیدشان بر عقل و عقل گرایی بود، هموار ساخت. وی از عقل در فهم دین و سنت استفاده نمود. ریشه‌های فکری وی به عنوان احیاگر دینی منبعث از افکار اصلاح گران دینی پیشین همچون ...

[ 3 ] - الگوهای ساختاری و اجرایی دیپلماسی فرهنگی ترکیه

Cultural diplomacy, became the focus of states and Int'l activists after passing through bipolar hegemonic world system. Turkey By taking into consideration its cultural potentials and assets as well as recent developments in Int'l arena after soviet disintegration,  found it proper to develop and provide its cultural diplomacy. The Turkey state, through recognition, contextualization and ma...

نویسندگان همکار