محمد حسین صدرایی

دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران

[ 1 ] - بررسی تأثیر عناصر اصلی تشکیل‌دهندۀ شاخص توسعۀ جوانان بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب؛ درس‌هایی برای ایران

بیش از نیمی از جمعیت جهان، متشکل از جوانان و نوجوانان زیر 25 سال است. قریب به 2/1 میلیارد  نفر از این جمعیت، 24ـ15 سال سن  دارند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است  که این رقم  تا 20 سال آینده  سیر صعودی دارد. جوانان هر کشور می‌توانند در فرایند توسعۀ کشورها نقش قابل توجهی داشته باشند. آن‌ها  نیازهای متنوعی چون آموزش، اشتغال، برخورداری از امکانات بهداشتی و سلامت و امکان فعالیت‌های مدنی و اجتماعی دارند...

[ 2 ] - An Ordered Probit Approach for Exploring the Role of Self-Efficacy and Financial Literacy on Personal Finance Behavior

The present study investigates the impact of financial self-efficacy on personal finance behavior. To this end, the data collected from the questionnaire have been employed. Once the validity and reliability of the questionnaire are confirmed, the relation between financial self-efficacy and the likelihood of holding a specific financial product is studied using the multivariate Probit model. P...

[ 3 ] - The Impact of Publishing Islamic Treasury Bills on Fiscal Sustainability of the Iranian Government by Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model

From the perspective of government accounting, the Publishing of Islamic Treasury Bills, due to the nature of these bonds that transfer of debt is permissible, there will be no additional financial burden for the government in the form of principal and interests of them. In other securities, on the other hand, the government is bound to pay the principal and its interests on the date of maturit...