علیرضا پرکاسی

دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی‌، گروه باغبانی‌، دانشکده کشاورزی‌، واحدجیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

[ 1 ] - بررسی اثر قطع آبیاری و کاربرد هورمون براسینواستروئید قبل از برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی پیاز بلوچستان (Alium sepa cv. Baluchestan) در ایرانشهر

به منظور بررسی اثر قطع آبیاری و هورمون 24- اپی براسینولید قبل از برداشت بر خصوصیات پیاز بلوچستان، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور آزمایشی شامل قطع آبیاری به‌عنوان کرت اصلی در سه سطح (یک، دو و سه هفته قبل از برداشت) و محلول‌پاشی هورمون به‌عنوان کرت فرعی در چهار سطح (صفر‌، 5/0‌، 75/0 و 1 میکرو مولار) اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل قطع آبیاری و کارب...

نویسندگان همکار