مریم باباپور واجاری

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارشناس پژوهش آموزش و پرورش ناحیه یک رشت، گیلان، ایران.

[ 1 ] - تأثیر آموزش صلح بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش صلح بر مسئولیت­پذیری دانش­آ­موزان اجرا شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل دانش­آموزان دختر پایه­ی سوم متوسطه­ی دوره اول شهرستان رودسر (223 نفر) بوده است که 38 نفر با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی 19 نفر، اعضای گروه آزمایش را تشکیل دادند و به همین تعداد، از طریق همتاسازی...

[ 2 ] - تأثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارت‌های فراشناخت حالتی دانش-آموزان

این تحقیق با هدف مطالعه­ی اثربخشی اندیشه ورزی بر فراشناخت حالتی دانش آموزان دوره­ی متوسطه صورت گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره­ی متوسطه­ی آموزش و پرورش شهرستان رودسر (205 نفر) در سال تحصیلی 92- 1391 بوده است. که 30 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی 15 نفر ...

نویسندگان همکار