رویا ایزی

گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران

[ 1 ] - ارائه مدل کیفیت افشای اطلاعات حسابداری مبتنی برتحلیل رفتار مالی مدیران (دیدگاه روانشناسی شناختی)

در این پژوهش، رابطه بین رفتار مالی مدیران مبتنی بر روانشناسی شناختی و کیفیت افشای اطلاعات حسابداری با رویکرد معادلات ساختاری و معادلات رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 128شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386تا 1395 انتخاب گردید. رفتار مالی مدیران مبتنی بر روانشناسی شناختی (در مدل معادلات ساختاری متغیر پنهان، در مدل رگرسیون متغیر مستقل) توسط متغیر...

[ 2 ] - تمایلات سرمایه گذار مبتنی بر سیکل تجاری نفت خام

بررسی سیکل­ های تجاری از آن جهت اهمیت دارد که برنامه­ ریزی اقتصادی، بدون درک چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و علت و ریشه این نوسانات، مفهومی ندارد. باید با شناخت ساختار نوسـانات سیکل­های تجاری ایجاد شده در اقتصاد سعی در شناخت و استفاده از آن در تصمیم­گیری­ها نمود. هرچه نوسانات اقتصادی و یا سیکل­های تجاری شدیدتر باشد، بی­ثباتی در اقتصاد بیشتر بوده و سرمایه­ گذاران  نمی توانند تصویر روشنی از آ...

[ 3 ] - Reporting Quality of Financial Information Based On Behavioral and Value Accounting

The purpose of this research is to provide a model for reporting quality of financial information based on behavioral and value accounting of listed companies in Tehran Stock Exchange which is based on Structural Equation Modeling. This research in terms of applied purpose is applied research and in terms of data collection method is post-semi experimental research in the field of proofing acco...

[ 4 ] - نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی

پژوهش حاضرقصد دارد نقش تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان بر افشای اسرار مالی و غیر مالی را بررسی و مدل تصمیم گیری حسابرسان را با تاکید بر نقش تعدیلگر شدت اخلاق ادراک شده ارائه نماید. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه اشخاص عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1397می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و روش مدل سازی معادلات ساخت...