ساوش منصوری

دانش آموخته

[ 1 ] - بررسی میزان آلودگی گوسفندان با هرپس ویروس گوسفندی تیپ 2 (OvHV-2) در شهر اهواز با آزمایش PCR

    تب نزله‌ای بدخیم (Malignant Catarrhal Fever; MCF) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی در گاو و انواع دیگری از حیوانات می‌باشد.  این بیماری در گاو توسط دو ویروس مختلف با نام های alcelaphineherpesvirus 1 (AlHV-1) و ovine herpesvirus 2 (OvHV-2) ایجاد می‌گردد.  بر این اساس، MCF دارای دو شکل همه‌گیر وابسته به ویلدبیست یا گوزن یال دار (میزبان طبیعی AlHV-1) و وابسته به گوسفند (میزبان طبیعی OvHV-2) م...

[ 2 ] - Neuroprotective Effects of Chrysin Mediated by Estrogenic Receptors Following Cerebral Ischemia and Reperfusion in Male Rats

Introduction: Ischemic stroke is one of the leading causes of morbidity and mortality worldwide. Neuroprotective strategies were reported to attenuate cognitive deficits after ischemic incidents. Here we studied the neuroprotective potential of chrysin in a rat model of cerebral Ischemia/Reperfusion (I/R) in the presence or absence of Estrogen Receptors (ERs). Methods: Adult male Wistar rats w...