× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محمد حجتی

گروه شیمی کاربردی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

[ 1 ] - پیش تغلیظ و اندازه‏ گیری مقدارهای بسیار کم جیوه در نمونه‏های حقیقی

در این پژوهش روشی کارا، با تکرار‌پذیری خوب، سریع، ساده، بسیار ارزان و به نسبت سازگار با محیط زیست برای پیش تغلیظ مقدارهای جیوه در حد نانو گرم بر لیتر در نمونه های حقیقی  کنسرو ماهی و آب طبیعی به کار رفت. در این روش محلولی از دی تیزون (عامل کمپلکس دهنده) به نمونه آبی دارای جیوه افزوده و یک میلی لیتر اتانول دارای صد میکرو...

[ 2 ] - Determination of Organic Sulfur Contaminants Using Hollow Fibre-protected Liquid-phase Micro-extraction Coupled with Gas Chromatography

A simple and solvent-minimized sample preparation technique based on hollow fibre-protected liquid-phase micro-extraction has been developed for extraction of fifteen organic sulphur compounds from aqueous samples. The analysis of the extracted them was performed by gas chromatography equipped with mass spectrometry and/or flame photometric detectors. 3.3 µL of organic solvent located in the lu...