یونس محمدی

دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

[ 1 ] - طراحی چارچوب مفهومی توسعه نوآوری سازگار با مناطق برای کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی کشور ایران

توجه سالیان اخیر سیاست‌گذاران و مسئولین کشور به مباحث توسعه نوآوری منطقه‌ای نظیر تدوین برنامه راهبردی توسعه علم و فناوری استانی، ضرورت فهم درست از حدود و زوایای این مفهوم و همچنین چارچوب مفهومی توسعه‌ای آن را دوچندان نموده است تا بر اساس آن بتوان به تحلیل و ارائه پیشنهادات سیاستی مناسب پرداخت. نظریه‌پردازانی که رویکرد گسترده و سیستمی مفهوم نوآوری را پذیرفته‌اند به ویژگی زمینه‌ای بودن نوآوری تأک...

[ 2 ] - چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقه ای در کشورهای در حال توسعه

کارکردها، بازیگران و حکمرانی چندسطحی، سه عنصر اساسی نظام‌های نوآوری منطقه‌ای هستند. کارکردها، قابلیت‌های پویایی هستند که علاوه بر تحقق توسعه، نشر و بهره‌گیری از نوآوری، امکان دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و توسعه اقتصادی مناطق را فراهم می‌سازند. با این وجود، نه تنها مبانی تحلیل کارکردی نوآوری منطفه‌ای به صورت محدودی توسعه یافته است، بلکه مباحث پرداخته شده بدون درنظر گرفتن شرایط بوم‌شناختی و متف...

[ 3 ] - سیاست توسعه منطقه‌ای نوآوری در اتحادیه اروپا

ضرورت توسعه فناوری و نوآوری منطقه‌ای به عنوان یک اصل در توسعه مناطق کشور مورد پذیرش همگان است و با در نظر گرفتن توجه بیش از پیش سیاست‌گذاران و مسئولان کشور به مباحث توسعه منطقه‌ای، درک صحیح از حدود و زوایای این مفهوم ضرورت دارد تا بر اساس آن بتوان به تحلیل‌ها و پیشنهادهای سیاستی مناسب پرداخت. سیاست‌های نوآوری منطقه‌ای از منظر گذار تاریخی و ابزارهای مورد استفاده، در چهار نسل (مرحله) متوالی ظهور ...