شهروز بصیری

‌دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد سراب

[ 1 ] - اثر گیاهان دارویی رازیانه، سیاه‌دانه و زیره بر تولید شیر و سطح هورمون رشد و پرولاکتین در گاوهای شیرده هلشتاین

زمینه مطالعاتی: این مطالعه به منظور بررسی اثر مخلوط گیاهان شیر‌افزا بر تولید شیر و سطح پرولاکتین و هورمون رشد در گاوهای شیرده هلشتاین انجام شد. هدف: این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 12 راس گاو شیرده هلشتاین با میانگین وزن 15±620 کیلوگرم، میانگین روز شیردهی 10±30 روز و میانگین تولید شیر10±33 کیلوگرم در روز انجام شد. روش کار: در این مطالعه گاوها به دو گروه تقسیم شدند، گروه اول (6 راس) به عن...

[ 2 ] - Investigating the Effect of wet Cupping on some Biochemical parameters of lambs’ Blood

Introduction: Wet cupping is considered as a treatment procedure in traditional Iranian medicine, which is performed by creating suction and bleeding on special areas of the body. Materials: To examine the effect of wet cupping on the biochemical parameters of lambs’ blood, two experiments were conducted. Ten male Mehraban lambs weighing 23.4±3.24 Kg were randomly assigned to two groups: contr...

نویسندگان همکار