فرهاد سلطانعلی نژاد

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، آذربایجانغربی، ارومیه، ایران

[ 1 ] - مطالعه مورفولوژیکی و مورفومتریکی استخوانچه های گوش میانی در جنین های 91 تا 117 روزه گوسفند ماکویی

چکیده زمینه مطالعه: استخوانچه‌های گوش میانی دارای نقش بسیار اساسی در انتقال صوت به گوش داخلی و در نتیجه در درک اصوات می‌باشند و با توجه به اینکه مطالعه‌ای در زمینه مورفولوژی و مورفومتری استخوانچه‌ها در دوره جنینی گوسفند یافت نشد این مطالعه صورت گرفت. هدف: مطالعه مورفولوژیکی و مورفومتریکی استخوانچه‌های گوش میانی در دوره جنینی گوسفند ماکویی. روش‌کار: تعداد 8 عدد جنین گوسفند بین 91 تا 117 روزه از ...