× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

میثم آتش افروز

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

[ 1 ] - اثرات غیر خاکستری گازهای تابشی بر انتقال گرمای جابجایی ترکیبی در یک کانال شیبدار و دارای جدایش جریان

در این پژوهش، اثرات غیر خاکستری گازهای تابشی بر انتقال گرمای جابجایی مرکب آزاد و اجباری در یک کانال شیبدار و دارای جدایش جریان، مورد مطالعه قرار می­گیرد. توزیع ضریب جذب محیط در تمام محدوده طیف از طریق محاسبات دقیق خط به خط بر اساس پایگاه داده HITRAN2008 بدست می­آید. برای شبیه سازی محیط غیر خاکستری، یکی از موثرترین و جدیدترین مدلهای طیفی به نام روش توزیع k تمام طیف، بکار گرفته می­شود، در حالیکه ...

[ 2 ] - شبیه‌سازی عددی جریان جابجایی اجباری آرام همراه با آنالیز تولید انتروپی در یک کانال دارای دو انبساط ناگهانی - روش انسداد کردن

در تحقیق حاضر، شبیه ‌سازی عددی جریان جابجایی اجباری آرام همراه با آنالیز تولید انتروپی، در یک کانال دو بعدی و دارای دو انبساط ناگهانی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. این دو انبساط، توسط چهار پله‌ شیب‌دار پسرو ایجاد شده و باعث به وجود آمدن جدایش جریان و نواحی گردابه‌ای می‌شوند. نواحی گردابه‌ای ایجاد شده در کانال نیز، بطور قابل توجه‌ای بر نرخ انتقال حرارت و میزان بازگشت ناپذیری جریان تأثیر می‌گذارند. ...

[ 3 ] - The Development and Application of the RCW Method for the Solution of the Blasius Problem

In this research, a numerical algorithm is employed to investigate the classical Blasius equation which is the governing equation of boundary layer problem. The base of this algorithm is on the development of RCW (Rahmanzadeh-Cai-White) method. In fact, in the current work, an attempt is made to solve the Blasius equation by using the sum of Taylor and Fourier series. While, in the most common ...