عبدالله توکلی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

[ 1 ] - بررسی وضعیت سیاست‌گذاری نظام آموزش حوزه‌های علمیه افغانستان

حوزه‏های علمیه، کهن‌ترین نهاد آموزشی دینی افغانستان است که مأموریت تفقه، تدبر و ترویج دانش و معارف اسلامی را عهده‌دار می‏باشد. حوزه‌ها که امروزه با توجه به شتاب دانش و دگرگونی راهبردها و فنون فراگیری و بازنشر آن، نیازمند تجدید نظر در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی خویش می‌باشند و انجام مؤثر و مطلوب مأموریت آنها، ضرورت تجدید نظر در سیاست‌های کنونی را ایجاب می‌کند. این تحقیق با هدف شناخت وضعیت موجو...

نویسندگان همکار