علی جوزی خمسلویی

دانشگاه اصفهان

[ 1 ] - مدیریت بحران شهری و تخلیه اضطراری جمعیت در مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از انجام این مقاله، بررسی میزان تاب­آوری (مقاومت و انعطاف­پذیری) در بحران­های احتمالی و هم­چنین بهره­مندی مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان از شاخص­های مدیریتی تأثیرگذار در برنامه­ریزی و مدیریت بحران و عملیات تخلیه اضطراری جمعیت است. روش پژوهش: روش تحقیق در پژوهش حاضر، کاربردی، پیمایشی- تحلیلی است. بعد از مطالعه کامل جامعه آماری و جمع...

نویسندگان همکار