نویدی, اسرین

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

[ 1 ] - شناسایی پروژه های بهبود با محوریت مدیریت مصرف انرژی در بیمارستان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

Background: Since, energy consumption per square meter in hospitals is much higher than other types of service institutions; in this study, some actions performed toward optimizing energy consumption improvement projects based on the definition and prioritization in hospital. Materials and Methods: The necessity of optimizing energy consumption in hospitals were described according to so...

نویسندگان همکار