عثمان هدایت

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه کردستان

[ 1 ] - تحلیل روایت ذی‌نفعان از فروپاشی سرمایه اجتماعی در میان تعاونی‌های تولید روستایی (مورد مطالعه: تعاونی‌های تولید روستایی استان کردستان)

هدف پژوهش حاضر، روایت ذی­نفعان از فروپاشی سرمایه‌ّ اجتماعی در میان تعاونی‌های تولید روستایی استان کردستان می­باشد. بر همین اساس با استفاده از نظراتِ کلمن، پاتنام، بوردیو بعنوان متفکران برجسته حوزه سرمایه اجتماعی و ناهاپیت و گوشال اندیشمندان حوزه نهادی و سازمانی این مفهوم، درصد تبیین چهارچوب مفهومی سرمایه‌ اجتماعی جهت پاسخ به سوالات و اهداف تحقیق برآمدیم. این نظریه­پردازان، بر ارتباطات و پیوندهای ...

[ 2 ] - Experiencing Social Exclusion: Case Study of Hawramis in Marivan City

The purpose of the present research is to intervene and change the condition of social exclusion of Hawrami people from Souranis. In doing so we benefited from an approach embedded within the intellectual tradition of France (the relational) using Bourdieu's and Silver’s concepts which are based on three paradigms (integration, specialization and the monopoly) to explain the exclusion. The meth...

[ 3 ] - زیست‌جهان مرزنشینان و سیاست‌های گمرکی مطالعه‌ای درباب کول‌بران شهرستان مریوان

هدف پژوهش حاضر، شناسایی، و تغییرِ ویژگی‌ها و امکان­های مداخله در سیاست­های گمرکی برای بازشناسی و برجسته­کردن نقشِ مرزنشینان (اختصاصاً کول‌بران) است. سیاست­های گمرکی­ مستقیماً یا غیرمستقیم بر زیست­جهانمرزنشینان تأثیر ­گذاشته و انتخاب و چگونگی اِعمال این سیاست­ها پدیدة کول‌بری را مهم و مسئله­زا کرده است. فرض بنیادین این است که سیاست­های گمرکی، مرزنشینان و کول‌بران را حذف کرده و به‌حاشیه رانده است؛ بنا...

[ 4 ] - Border Settlement, Border Economy, and Family Problems: The Case Study of Border Cities of Baneh and Marivan

Extended Abstract Introduction: In historical periods, frontier communities were mainly communities that were, on the one hand, free in a certain territory and were ready to take risks and confront foreigners in defense of the mainland and were no different from centralists; but on the other hand, they have been constantly exposed to suspicion and marginalization. In other words, in many cases...

[ 5 ] - Border Settlement, Border Economy, and Family Problems: The Case Study of Border Cities of Baneh and Marivan

Extended Abstract Introduction: In historical periods, frontier communities were mainly communities that were, on the one hand, free in a certain territory and were ready to take risks and confront foreigners in defense of the mainland and were no different from centralists; but on the other hand, they have been constantly exposed to suspicion and marginalization. In other words, in many cases...