× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محمدرضا صالحی

عضو هیات علمی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان فارس

[ 1 ] - اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طرح‌واره درمانی بر طرح واره های ناسازگاراولیه

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی مشاوره با رویکرد طرح‌واره درمانی بر تغییر طرح واره‌های ناسازگار اولیه دانشجویان صورت گرفته است. به همین دلیل این پژوهش با شیوه نیمه آزمایشی انجام گرفت بدین صورت که ازمیان دانشجویان دختر مجرد دانشگاه فرهنگیان شیراز واحد سلمان فارسی نمونه ای ۳۰ نفره به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه ۱۵ نفری به عنوان گروه‌های آزمایشی و کنترل جای گرفتند. پرسشنامه‌ی «طرح‌...

[ 2 ] - ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم کتاب جغرافیای کاربردی(3) پایه دوازدهم رشته انسانی با استفاده از شاخص های فلش،فرای و گانینگ

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوایی کتاب جدید التالیف جغرافیای(3)کاربردی پایه دوازدهم انسانی( چاپ اول 97)وبررسی قابلیت درک وفهم آن توسط دانش آموزان براساس سه شاخص خوانایی سنجی فلش، فرای وگانینگ انجام گرفته است.تحلیل محتوا با رویکرد سنجش خوانایی یکی از شیوه های ارزشیابی قابلیت فهم پیام های متنی است. این مطالعه در پی دستیابی به این مهم بود که کتاب نام برده از نظر اصول برنامه ریزی محتوایی ،تا چه میزان...

[ 3 ] - اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان مرودشت انجام شد. در این راستا، روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه بودند که 30 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ...