× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

فرشاد رحیمی دیزگوین

دانشجوی دکتری- دانشگاه میشیگان

[ 1 ] - مقررات حقوقی حاکم بر امانتداری اوراق (کاستودی)

اگرچه مفاهیم «امانتداری»، «امین»، و «قرارداد امانتداری» نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه بازی می کند، برداشت های یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد؛ در غالب موارد، کاربرد تجاری این مفاهیم با کاربرد حقوقی آنها آمیخته شده است. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران برداشت درست و کاملی از مفاهیم مذکور و نهادهای مالی امانتدار، کارکرد و آثار حقوقی این مفاهیم وجود ندارد. بحران مالی سال 200...