ساجد زارع

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد

[ 1 ] - ارزیابی و نقد مقالات حوزة تصویرسازی ادبی

پای‌بندی به اصول نگارش مقالات پژوهشی در نگارش چکیده، مقدمه، روش طرح مسئله، اتخاذ روش تحقیق مناسب، تحلیل و ارزیابی محتوا، و نتیجه‌‌گیری به مهارت و دقت پژوهش‌گر بسته است. نگارندگان در پژوهش حاضر به نقد و بررسی ساختار شش مقالة چاپ‌شده در مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در حوزة فن تصویر و میزان انطباق آن با استانداردهای مقاله‌های علمی ـ پژوهشی پرداخته‌‌اند. بررسی استانداردهای مربوط به...

نویسندگان همکار