مهرناز احمدی

استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌ـ‌جنوب

[ 1 ] - دلبستگی و احساس تنهایی: نقش واسطه ای طرحواره های سازش نایافته اولیه

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای طرحواره‌های سازش‌نایافته در رابطهبین دلبستگی و احساس تنهایی در دختران نوجوان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به این منظور 415 دانش‌آموز دختر پایه نهم تا دوازدهم متوسطه در سال تحصیلی 96-97 با روش نمونه‌برداری دردسترس انتخاب شدند و به مقیاس احساس تنهایی یو. سی. ال. ای (نسخه سوم) (راسل، 1996)، پرسشنامه دلبستگی تجربه‌های روابط نزدیک ـ ساختارهای رابطه (فدرن...

نویسندگان همکار