مهدی خاقانی

کارشناس گروه تجهیزات دوار مکانیکی /پژوهشگاه نیرو

[ 1 ] - بررسی تجربی اثر پیری بر رفتار ارتعاشی استاک بریج دمپر های خطوط انتقال برق

عوامل محیطی می­توانند بر عملکرد قطعات مکانیکی اثرگذار باشند. پیری یکی از این عوامل است. اثر پیری بر یراق‌آلات خطوط انتقال برق به صورت خوردگی و فرسایش بروز پیدا می­کند. تأثیرات ناشی از این عامل در مناطق ساحلی و نواحی که دارای آب و هوایی با درصد رطوبت بالا که حاوی ذرات ریز نمک هستند غیرقابل چشم‌پوشی است. در این تحقیق اثر شرایط مه نمکی به عنوان یک عامل محیطی برروی دو نمونه استاک بریج مورد بررسی قر...

نویسندگان همکار