حجت سلیم

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

[ 1 ] - ارائه الگوی مدیریت در تشکل‌های مردمی؛ مطالعه موردی بسیج دانشجویی

انقلاب اسلامی به‌عنوان یک پدیدۀ زنده و در حال رشد، همان‌گونه که با حضور و نقش‌آفرینی مردم به وجود آمده، با حضور مؤثر مردم است که استوار می‌ماند و تکامل می‌یابد. بسیج دانشجویی از جمله تشکل‌های مردمی است که همواره پیشگام در نقش‌آفرینی مردمی مهمی در راستای حضور نیروهای مردمی در عرصه‌های اجتماعی داشته است، از این رو پژوهش حاضر به دنبال شناخت الگوی مدیریتی این تشکل بوده است تا هم بتواند باعث بهره‌ور...

نویسندگان همکار