خداد خیراندیش

دانشجوی حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا همدان

[ 1 ] - مطالعه تطبیقی استخدام هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در افغانستان و ایران

در این نوشتار به بررسی شیوه گزینش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در دو کشور افغانستان و ایران پرداخته‌شده است. از آن جا که دانشگاه‌ها مراکز تولید علم و تربیت نیروی انسانی مسلح با دانش و فن‌آوری نوین هستند، لذا توجه به استخدام نیروی علمی متخصص ضروری است و از این لحاظ، آسیب‌شناسی روند موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود روند استخدام هیئت‌علمی مهم و ضروری است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق: ت...

نویسندگان همکار