علی صمدی

استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد

[ 1 ] - تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر تودة عضله و شاخص های اکسایشی – ضداکسایشی در بافت عضلة موش های صحرایی دیابتی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر تودۀ عضله و شاخص‌های اکسایشی و ضداکسایشی عضلانی موش‌های صحرایی دیابتی بود. طی یک مطالعۀ تجربی تعداد 24 سر رت ویستار به دو گروه تمرین مقاومتی (12=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. دیابت از طریق تزریق تک­دوز استرپتوتوزوسین (50 میلی­گرم/ کیلوگرم وزن بدن، درون‌صفاقی) حل‌شده در بافر فسفات القا شد. گروه تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته به مدت هشت هف...

[ 2 ] - مقایسۀ میزان تمرکز توجه و BDNF ناشی از اعمال تمرین استقامتی در دختران و پسران غیرورزشکار

  از مغز (BDNF) دانشجویان دختر و پسر غیرورزشکار و همچنین بررسی ارتباط بین تغییرات این دو عامل بود. بدین منظور، 30 دانشجوی غیرورزشکار (میانگین سنی 6/1±1/24 سال)، براساس پیش‌آزمون استروپ در چهار گروه پسران، دختران، پسران کنترل و دختران کنترل، توزیع شدند، و پس از نمونه­گیری خونی، تمرینات خود را براساس پروتکل تمرین استقامتی با شدت 85-70 درصد ضربان قلبی بیشینه و به مدت 40 دقیقه، 3 جلسه در هفته به م...

[ 3 ] - تأثیر تمرین ویبریشن و مکمل‌سازی کراتین بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند

زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر کوتاه‌مدت تمرین ویبریشن همراه با مکمل‌سازی کراتین بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی و عملکرد عصبی- عضلانی زنان سالمند بود. مواد و روش‌ها:جامعه‌ی آماری زنان سالمند بالای 60 سال بودند که بدین منظور، 22 نفر زن سالمند سالم انتخاب و به‌صورت تصادفی به سه گروه تمرین ویبریشن و مکمل کراتین (8n=)، تمرین ویبریشن و دارونما (7n=) و کنترل (7n=) تقسیم شدند. گروه...

[ 4 ] - تأثیرهشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس اکسایشی رت‌های ویستار دیابتی

زمینه و هدف: رادیکال‌های آزاد نقش مهمی در توسعه دیابت و عوارض ناشی از آن دارند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان استرس اکسایشی در قلب رت‌های دیابتی بود. مواد و روش‌ها: طی یک مطالعه تجربی تعداد 24 سر رت ویستار به دو گروه تمرین مقاومتی (12=n) و کنترل (12=n) تقسیم شدند. دیابت از طریق تزریق تک دوز استرپتوتوزوسین (50 میلی‌گرم/کیلوگرم وزن بدن، درون صفاقی) حل شده در بافر ...

[ 5 ] - تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی

زمینه و هدف: پیشنهاد شده است که مولکولهای چسبان سلولی به عنوان شاخص التهابی جدید در پیش بینی و پیشگویی بیماری های قلبی عروقی از حساسیت و دقت بالاتری نسبت به شاخص های سنتی پیشگویی کننده بیماری های قلبی عروقی برخوردارند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی غیر تداومی بر میزان مولکول چسبان سلولی (sICAM-1) و پروفایل لیپیدی (LDL-C، HDL-C، TG، TG) دانشجویان پسر غیر ورزشکار و بررسی همبستگ...

[ 6 ] - The effect of resistance exercise on oxidative stress in cardiac and skeletal muscle tissues of streptozotocin-induced diabetic rats

Abstract Background and Objective: It has been shown that oxidative stress increases in diabetes and it has an important role in its development and subsequent complications. Thus, the aim of this study was to investigate the effect of acute resistance exercise on oxidative stress in skeletal muscle and cardiac tissues of streptozotocin-induced diabetic rats. Materials and Methods: Twenty male ...

[ 7 ] - مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم‌مسافت بر اشتها و ترکیب بدن دختران کم‌تحرک دارای اضافه‌ وزن و چاق

هدف از مطالعه حاضر، مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم‌مسافت بر اشتها و ترکیب بدنی دختران کم‌تحرک دارای اضافه وزن و چاق بود. بدین منظور تعداد 20 دانشجوی دختر ساکن خوابگاه دانشگاه شاهد که مبتلا به اضافه وزن و چاقی بودند به صورت هدفمند انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم‌مسافت تقسیم شدند. پروتکل تمرین به مدت ۸ هفته‌ (۳ بار در هفته) با شدت و مسافت مشخص ا...

[ 8 ] - The Effect of Resistance Training with Theraband on the Transforming Growth Factor-β in the Elderly Women

Background: Ageing and physical inactivity can negatively affect immune system. On the contrary, a healthy lifestyle and physical activity can improve immune system and prevent from mild inflammatory diseases. Transforming Growth Factor-β (TGF-β) can play an important role in the regulation of immune function and inflammation. This study aimed to investigate the effects of 8 weeks of theraband ...

[ 9 ] - تأثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر 12 هفته تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه است. 39 نفر زن درمان شده از سرطان سینه که تمایل و شرایط شرکت در پژوهش را داشتند، در این پژوهش نیمه تجربی در 3 گروه: 1- تمرین هوازی تناوبی (13 نفر)، 2- تمرین هوازی تداومی (14 نفر) و 3- کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. دو گروه تمرینی به مدت 12 هفته و به صورت سه جلسه در هفته تمری...

[ 10 ] - Comparison of the Effect of 8 Weeks of Continuous, Intermittent Training on Maximum Oxygen Consumption, Muscle Endurance and General Health of Overweight Seventh Grade Male Students

Background and Objectives: Interval training, in various forms, is one of the most effective tools today to improve cardiorespiratory and metabolic function and in turn improve physical function. The aim of the present study was to compare the effect of 8 weeks of continuous, intermittent exercise on maximum oxygen consumption, muscle endurance and general health of overweight seventh grade mal...