گودرز نجفیان

دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ایران

[ 1 ] - تاثیر سطوح مختلف کود آلی کمپوست و شیمیایی بر صفات خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم تیپ بهاره

مقدمه: گندم نان تنها غله­ای است که به علت داشتن گلوتن خاصیت تولید نان دارد. کیفیت گندم و نان تولیدی ارتباط مستقیم و مثبتی با عوامل محیطی دارد. مصرف مواد آلی در زمین­های زراعی باعث ارتقاء کمیت و کیفیت گندم، خمیر و  نان­ می­شود. مواد و روش­ها: این تحقیق با پنج تیمار کودی روی گندم رقم بهار در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت کرمانشاه در سال 1392 انجام شد. آزمون صفات اکستنسوگراف و رئولوژی، آزمون تعیین حجم ...

[ 2 ] - ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی خمیر و عمر انباری نان بربری حاوی هیدروکلوئید آلژینات سدیم

در صنعت پخت، هیدروکلوئیدها به‌منظور بهبود ویژگی‏های عمل‌آوری و افزایش تحمل خمیر به شرایط تخمیر، بهبود کیفیت نان تازه، و افزایش ماندگاری نان‏های نگهداری‌شده، کاربرد زیادی دارند. از‌این‌رو این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر ژل آلژینات سدیم بر ویژگی‏های رئولوژیکی خمیر و پارامترهای کیفی (حجم، حجم مخصوص، افت پخت، و فعالیت آبی)، ویژگی‏های حسی، و بیاتی نان بربری انجام شد. هیدروکلوئید آلژینات سدیم در سطوح ...

[ 3 ] - بهاران، رقم جدید گندم نان متحمل به خشکی آخر فصل و با کیفیت نانوایی خوب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران

رقم بهاران سال 1386 به صورت لاین در قالب خزانه بین المللی 28th ESWYT از مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم سیمیت وارد کشور شد. این رقم در سال 87-1386 در کرج و زرقان به طور متوسط 352/6 تن در هکتار عملکرد در مقایسه با 463/6 تن در هکتار متوسط ارقام شاهد (بهار و پیشتاز) داشت. در سال زراعی 88- 1387در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی اقلیم معتدل در کرج در شرایط نرمال عملکرد 842/ 10 تن در هکتار در مقابل ع...

[ 4 ] - سیروان، رقم جدید گندم نان متحمل به خشکی آخر فصل و با کیفیت نانوایی خوب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران

رقم سیروان به صورت یک لاین گندم نان در سال 83-1382 در قالب آزمایش بین‌المللی 24th-ESWYT از مرکز بین‌المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT) دریافت و طی بررسی اولیه در کرج، عملکرد دانه‌ی برابر 116/8 تن در هکتار در مقایسه با 671/7 تن در هکتار رقم شاهد پیشتاز، و در زرقان فارس 083/7 تن در هکتار در مقایسه با 833/6 تن در هکتار رقم شاهد مرودشت را نشان داد. در سال بعد در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی اقلیم م...

[ 5 ] - به‌گزینی ژنوتیپ‏های گندم نان برای ارزش نانوایی با استفاده از نشانگرهای STS-PCR

ارزش نانوایی در گندم‏های هگزاپلوئید، صفت بسیار پیچیده‏ای در برنامة اصلاحی گندم است. زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا نقش مؤثری در استحکام گلوتن و کشش‏پذیری خمیر دارند. مکان ژنی Glu-1 رمزکنندة این زیرواحدهاست که بر روی بازوی بلند کروموزوم‏های گروه یک قرار دارد. در این پژوهش از نشانگرهای DNA مبتنی بر PCR در به‏گزینی کیفی ارقام گندم استفاده شد. دو زوج آلل Glu-D1یعنی 1Dx5-1Dy10 و 1Dx2-1Dy12 ب...

[ 6 ] - صفات مؤثر بر عملکرد دانۀ ژنوتیپ‌های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دورۀ زایشی

به‌منظور تعیین صفات مؤثر بر عملکرد دانه در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی انتهای فصل، 16 ژنوتیپ گندم بهاره به‌صورت دو آزمایش جداگانه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور طی سال زراعی 88-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیۀ مرکب نشان داد اکثر صفات مورد بررسی شامل سطح و وزن ویژۀ برگ پرچم، سرعت و طول دورۀ پرشدن دانه و همچنین اجزای عملکرد دانه شامل تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن...

[ 7 ] - ارتباط زیر واحدهای گلوتنین سنگین و صفات مرتبط با کیفیت دانه در ارقام گندم نان

زیر واحدهای گلوتنین که تحت تاثیر عوامل وراثتی هستند تاثیر به سزایی در کیفیت خمیر گندم و نان حاصل از آن دارند. در این بررسی صفات مرتبط با کیفیت دانه در 32 رقم تجاری گندم به‌همراه زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با روش SDS-PAGE مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر‌اساس نتایج، ارقام زاگرس، مارون، چناب و سیروان برترین ارقام از نظر زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا بودند و ارقام بزوستایا، پارسی،...

[ 8 ] - برآورد عمل ژن و پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.)

به منظور برآورد عمل ژن‌ها و وراثت‌پذیری صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در گندم نان از تلاقی‌های دای‌آلل کامل شش رقم گندم تجاری به نام‌های اترک، اروند، زرین، کرج-3، MV-17 و نوید استفاده شد. برای تهیه مواد ژنتیکی آمیزش‌های دو طرفه بین والدین در سال زراعی 89-1388 و آزمایش اصلی در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 90-1389 درایستگاه تحقیقاتی ماهی‌دشت کرمانشاه انجام شد. صفات مرتبط با ...

[ 9 ] - تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در ارقام و لاین‌های گندم والدینی مورد استفاده در برنامه‌های به‌نژادی اقلیم‌های سرد و معتدل ایران

در تحقیق حاضر 183 لاین و رقم موجود در خزانه دورگ گیری برنامه های به نژادی گندم نان برای اقلیم‌های معتدل و سرد کشور با روش SDS-PAGE مورد بررسی الکتروفورزی قرار گرفتند. آلل های مختلف در مکان های ژنی کنترل کننده زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در آن‌ها شناسائی و امتیاز ژنومی کیفیت برای هر یک تعیین شد. شصت درصد از ژنوتیپ ها امتیاز بالای کیفیت یعنی 8 تا 10 را دارا بودند. در ارقام سرخ تخم و کو...

[ 10 ] - تنوع ژنتیکی خصوصیات زراعی و صفات مرتبط با کیفیت دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم

  در این مطالعه 59 ژنوتیپ گندم دوروم موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج به صورت مشاهده‌ای، از نظر صفات زراعی و مورفولوژیک و صفات مرتبط با کیفیت دانه در سال زراعی 88-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. چهار رقم ویری ناک، سوایسون (گندم نان)، دنا و زردک(گندم دوروم) نیز به عنوان شاهد که بین ژنوتیپ‌ها کاشته شدند (با 14 بار تکرار). هر ژنوتیپ در دو ردی...

[ 13 ] - ارزیابی کیفیت نانوایی ارقام و لاین‌های گندم نان با استفاده از آزمایش ارتفاع رسوب SDS و زیرواحدهای گلوتنین سنگین

تعداد 57 لاین پیشرفته گندم آبی مناطق معتدل کشور به‌منظور بررسی رابطه بین زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا و ارتفاع رسوب SDS، انتخاب شدند. جداسازی الکتروفورزی با روش SDS-PAGE انجام شد و برای تعیین کیفیت از ارتفاع رسوب SDS استفاده شد. در مکان ژنی Glu-A1 سه زیرواحد، در مکان ژنی Glu-B1 پنج زیرواحد و در مکان ژنی Glu-D1 دو زیرواحد شناسایی شدند. نتایج نشان داد که بین زیرواحدهای 1 از مکان ژنی Gl...

[ 14 ] - ارزیابی شاخص های مرتبط با کیفیت دانه در ژنوتیپ‌‌های پیشرفته گندم نان در شرایط دیم

کیفیت نانوایی دانه های گندم از ویژگی‌های مهم ارقام زراعی گندم در شرایط دیم است. در این بررسی ویژگی‌های کیفی دانه و زیر واحد های گلوتنین دانه 25 ژنوتیپ پیشرفته گندم نان با رقم زراعی سرداری مقایسه شد. ژنوتیپ‌ های شماره 11 ((OK82282//BOW/NKT/3/F4105W2.1 و 17(Ghods*3/Kavvko//Ghods*3/kaz/kavko) با امتیاز ژنومی 10 که حداکثر امتیاز است برترین ژنوتیپ ها بودند. ژنوتیپ شماره 18 (ALMATY POLUKOVILIK) ...

[ 16 ] - معرفی رقم بهار، رقم جدید گندم نان برای کاشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران

 A breeding hexaploid line named Bloyka (ICW84-0008-013AP-300L-3AP-300L-0AP) was introduced to Iran through international nurseries RBWYT-FA and RBWON-FA from International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) in 1996 and evaluated at three research stations of temperate zone (Karaj, Islam-Abad and Zarghan). Due to its superior grain yield over check cultivars (7.014 tha-1...

[ 18 ] - بررسی تحمل ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) به تنش خشکی انتهای فصل بر اساس برخی صفات زراعی

تنش خشکی انتهای فصل باعث کاهش عملکرد گندم در بسیاری از مناطق ایران می­شود. با انتخاب ارقام متحمل می­توان خسارت این تنش را کاهش داد. ژنوتیپ­های WS-82-9، سیروان، WS-86-14، پیشتاز، پارسی، بک کراس روشن، ارگ، روشن، پیشگام، الوند و مهدوی طی دو سال زراعی 1392-1390 در منطقه اصفهان در دو شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی آخر فصل از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و وزن هزار دانه مطالعه شد. تنش...

[ 19 ] - رخشان، رقم جدید گندم نان آبی با پتانسیل عملکرد بالا، مقاوم به زنگ‌های گندم، با کیفیت نانوایی خوب و مناسب برای کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران

گندم رقم رخشان در سال زراعی 88-1387 بصورت لاین خالص با شجره " SHARP/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/5/VEE/LIRA//BOW/3/BCN/4/KAUZ "در قالب آزمایش بین‌المللی 41thIBWSNاز مرکز بین‌المللی تحقیقات ذرت و گندم(CIMMYT)  وارد شد و در بررسی اولیه درکرج، کرمانشاه و زرقان به طور میانگین 9019 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه در مقایسه با 9069 کیلوگرم در هکتار ارقام شاهد (پیشتاز، شیراز، مرودشت و بهار) داشت. در سال زراعی 8...

[ 20 ] - PCR-based markers for identification of some allelic variation at Glu-1 and Glu-3 loci in common wheat

Marker assisted selection (MAS) is a tool for breeding, screening, and genetic characterization of germplasm. Allelic variation of both high and low molecular weight glutenin subunits (HMW/LMW-GS) is associated with the rheological properties of wheat flour. In this study, we investigated glutenin pattern using SDS-PAGE and their PCR based on DNA markers in 60 advanced wheat lines and cultivars...