سهیلا دست برهان

دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی

[ 1 ] - تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد جو پاییزه در واکنش به فراهمی نیتروژن و تداخل علف‌های هرز

مدیریتعنصرهایغذاییبه‌ویژه نیتروژن، رقابتبینگیاهزراعیوعلف‌های هرزرا تحتتأثیرقرارمی­دهد. از این­رو، برای بررسی تأثیر نیتروژن و تداخل علف‌های هرز برعملکردواجزایعملکرد جوی پاییزۀ رقم ماکویی، آزمایشی مزرعه­ای به­صورت کرت‌های خردشده (اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار درایستگاهتحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تبریز انجامشد.تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح نیتروژن (0، 40، 80 و 120 ...

[ 2 ] - تأثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی بر عملکرد گل و اسانس و کارایی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و مقادیر مختلف کود نیتروژنی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و کارایی مصرف نیتروژن، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. تلقیح با باکتری (B0: عدم تلقیح، B1: تلقیح با ازتوباکترکروکوکوم، B2: تلقیح با آزوسپیریلوم لی...

[ 3 ] - ارزیابی صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer) تحت تداخل علف‌های‌هرز

چکیده        اثر دوره­های مختلف تداخل و کنترل علف­های­هرز بر صفات مورفولوژیکی، اجزای عملکرد و محتوای اسانس و موسیلاژ بالنگوی شهری (قَره­زَرَک)، تحت آزمایش مزرعه­ای در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۱5 تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مطالعه شد. تیمارهای آزمایشی شامل شش دوره تداخل علف­های­هرز و شش دوره کنترل علف­های­هرز به همراه شاهد عاری از علف­هرز، شاهد آلوده به ع...