حمیدرضا توحیدی مقدم

استادیار، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران

[ 1 ] - ارزیابی تأثیر قارچ Glomus intraradices بر ویژگی‌های کمی، کیفی گندم در شرایط تنش نیکل

به منظور بررسی نقش قارچ قارچریشه (میکوریز) در کاهش خطر آلودگی فلز سنگین نیکل آزمایشی در سال 1394 در گلخانه‌ای در شهر ورامین روی گندم رقم SW انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار سطح نیکل (0، 60، 120و 180 میلی­گرم بر کیلوگرم خاک) و دو سطح قارچ قارچریشه شامل (کاربرد و بدون کاربرد قارچ قارچریشه Glomus intraradices) در سه تکرار اجراء شد. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوه...

[ 2 ] - تأثیر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک بر ویژگی‌های کمّی، کیفی و برخی تغییرپذیری‌های بیوشیمیایی برگ ذرت دانه‌ای در شرایط تنش کم‌آبی

به‌منظور ارزیابی تأثیر تنش کمبود آب و محلول­پاشی اسید آسکوربیک، بر ویژگی­های زراعی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ذرت آزمایشی در سال 1393 در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین صورت پذیرفت. این تحقیق به‌صورت کرت های خرد شده(اسپیلیت پلات) در قالب طرح پایۀ بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. عامل آبیاری به‌عنوان عامل اصلی در چهار سطح )آبیاری بنا بر عرف منطقه، قطع آب...

[ 3 ] - Effect of drought stress by application of hormone and Nano particulate spraying on maize biochemical traits Maxima cultivar

In order to investigate the effect of drought stress by application of hormone and nanoparticulate spraying on corn biochemical traits, a split factorial was used in a randomized complete block design with four replications at the Agricultural Research Faculty of Islamic Azad University, Varamin. Drought stress in two levels (drought stress and drought stress) and three growth regulators (appli...

[ 4 ] - Physiological responses of peppermint (Mentha piperita L.) to plant growth regulators and salinity stress

Salinity of soil is a major abiotic stress limiting the crop production and growth of peppermint. The aim of study was assessment the plant growth regulators efficacy (salicylic acid (SA), jasmonic acid (JA), brassinosteroids (BRs), and non-application of hormone as control) on physiological traits of peppermint under salinity stress (0, 30, and 60 mM). The experiment was conducted using the co...