بابک قنبرزاده

تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی، کد پستی ۱۶۴۷۱-۵۱۶۶۶

[ 1 ] - اثر اصلاح سطحی با اولئیک اسید بر خواص فیزیکی نانوالیاف سلولوز

در این پژوهش، از اولئیک اسید به عنوان ماده‌ای آبگریزکننده برای اصلاح نانوالیاف سلولوز (CNF) استفاده شده است و اثر زمان واکنش و غلظت اسید چرب روی خواص آبدوستی نمونه‌های حاصل و همچنین اثر آن روی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی CNF مطالعه شده است. با افزایش مدت زمان واکنش درجه استخلاف (DS) افزایش یافت، اما ازدیاد غلظت اسید چرب، اثری بر افزایش آبگریزی CNF نداشت. نتایج آزمون طیف‌سنجی زیرقرمز (FTIR) موفقیت و...

[ 2 ] - مدل سازی تغییرات رنگی طی خشک کردن انگور پیش تیمار شده با فراصوت و کربوکسی متیل سلولز و بررسی ویژگی های حسی آن

تغییر پارامتر‌های رنگی شامل میزان روشنایی (L)، قرمزی (a) و زردی (b) حین فرآیند خشک‌شدن انگور پیش‌تیمار‌شده با فراصوت در سه زمان 10، 20 و 30 دقیقه و کربوکسی‌متیل‌سلولز (CMC) در سه غلظت 1/0، 2/0 و 3/0 درصد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که با کاهش محتوای رطوبت در طول خشک‌شدن، میزان L و b نمونه‌ها کاهش و میزان a افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که استفاده از دو پیش‌تیمار فر...

[ 3 ] - مدل سازی سینتیک از دست دادن رطوبت طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با مافوق صوت و خشک کردن

این تحقیق، با هدف بررسی تأثیر پیش‌تیمارهای مافوق‌صوت و خشک‌کردن بر محتوی رطوبتی، ضریب انتشار مؤثر رطوبت و انرژی فعال‌سازی قطعات سیب‌زمینی و همچنین، مدل‌سازی محتوی رطوبتی طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق انجام شد. بدین منظور، پیش‌تیمار مافوق‌صوت در دو سطح بسامد 28 و 40 کیلو‌هرتز و زمان 15 دقیقه و همچنین، پیش‌تیمار خشک‌کردن در دو زمان 8 و 15 دقیقه و دمای C°80 صورت گرفته و سپس سرخ‌کردن قطعات سیب‌زمینی در د...

[ 4 ] - تهیه نانوامولسیون‌های حامل ویتامین A پالمیتات به روش خودبه‌خودی: بررسی تأثیر سورفاکتانت و فاز روغنی بر اندازۀ قطرات و پایداری

تولید خودبه‌خودی امولسیون یکی از روش های کم‌انرژی در تولید انواع نانو‌امولسیون است و در نتیجه تیتراسیون فاز روغنی حاوی سورفاکتانت هیدروفیل در فاز آبی رخ می‌دهد. از این سیستم در درون‌پوشانی ترکیبات آب‌گریز غذا- دارو مانند انواع ویتامین‌های محلول در چربی می‌توان استفاده کرد. در این تحقیق نانوامولسیون‌های حاوی ویتامین A به روش کم‌انرژی تشکیل خودبه‌خودی امولسیون با به‌کارگیری سورفاکتانت‌های غیریونی...

[ 5 ] - نانولیپوزوم‌های حامل بتاکاروتن: بررسی اثر گامااوریزانول بر پایداری اندازه ذرات و درون‌پوشانی

بتاکاروتن، یکی از انواع مهم ترکیبات فراسودمند، آنتی‌اکسیدانی و پیش‌ویتامین A موجود در فرآورده‌های گیاهی است که به علت ماهیت آب‌گریز و پایداری پایین، غنی‌سازی مواد غذایی با آن دشوار است. درون‌پوشانی بتاکاروتن در حامل‌های لیپیدی، مانند لیپوزوم‌ها، راهکاری است که به‌طور بالقوه می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد. سیستم‌های لیپوزومی حامل بتاکاروتن با روش اصلاح‌شده حرارتی، تهیه گردیدند و از گامااوریزانو...

[ 6 ] - Surface Evaluation of Resin Zein Films Containing Sugar Plasticizers by Permeability and Atomic Force Microscopy Analysis

     Zein is one of the best biopolymer for edible film making and sugars are natural plasticizers for biopolymers. In this research, sugars (fructose, galactose and glucose) at three levels (0.5, 0.7, 1 g/g of zein) were used as plasticizers for zein protein films and their water vapor permeability (WVP), oxygen permeability (OP) and atomic force microscopy (AFM) topography were studied. The p...