مجید فشاری

استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

[ 1 ] - بررسی پویایی انتشار دی‌اکسیدکربن سرانه در کشورهای عضو اوپک (رهیافت هم‌گرایی بتا و سیگما)

زمینه و هدف: بررسی هم‌گرایی سیگما و بتا در خصوص انتشار گازهای گلخانه­ای و به ویژه گاز دی­‌اکسیدکربن یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد محیط زیست می­باشد. هم‌چنین طراحی سیاست­های منسجم و پایداری که در عین کارا بودن بتواند اهداف پیمان­های بین­المللی مانند کیوتو و کپنهاگ را محقق کند بستگی به سطح انتشار سرانه گاز دی‌­اکسیدکربن و نیز توزیع آن در بین کشورهای تحت بررسی دارد. برای این منظور، ه...

[ 2 ] - بررسی ماهیت ادواری شوک‌های مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت غیرخطی مدل چرخشی مارکوف)

 هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شوک­های مثبت و منفی مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران طی سال­های 1369:1-1394:4 می­باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا با بهره­گیری از فیلتر باکستر-کینگ شوک­های مثبت و منفی مخارج دولت استخراج شده و سپس به وسیله الگوی غیرخطی چرخشی مارکوف اثرات شوک­های مثبت و منفی مخارج دولت به همراه تأثیر متغیرهای توضیحی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای نفتی دولت و شاخص...

[ 3 ] - عوامل مؤثر بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل‌ بقا)

هدف مقاله بررسی تأثیر متغیرهای نرخ تورم، سرمایه‌گذاری، قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی در 25 کشور منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال‌های 2014-1994 می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره‌گیری از روش مدل‌های دوره‌ای و با فرض توزیع ویبول تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای نرخ تورم، قی...

[ 4 ] - تأثیر مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت گشتاور تعمیم یافته GMM)

چکیده بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیربانکی با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شوند. در این مطالعه ابتدا به بیان کانال‌های اثرگذاری مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی بر رشد اقتصادی و در ادامه چگونگی اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.در خاتمه با استفا...

[ 5 ] - ارزیابی احتمال بقا و ریسک نظام‌های ارزی در اقتصادهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف‌گذاری تورمی(رهیافت مدل‌های دوره‌ای)

هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار نظام‌های ارزی اتخاذ شده در دو دسته از کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف‌گذاری تورمی طی سال‌های 2010-1999 می‌باشد. برای این منظور دو نظام ارزی تثبیت شده و شناور به عنوان نظام‌های ارزی مشترک در دو گروه از کشورها در نظر گرفته شده و با      بهره‌گیری از مدل‌های دوره‌ای، احتمال بقا و ریسک هر یک از نظام‌های ارزی محاسبه شده است.  نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نظ...

[ 6 ] - تأثیر نرخ مالیات بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

در این مطالعه با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی پویا به تأثیر نرخ مالیات بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های 2009-1995 پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهد نرخ مالیات تأثیر منفی بردرآمد ارزی گردشگری داشته و متغیرهای مقدار وقفه‌دار درآمد ارزی گردشگری، درآمد سرانه و رشد درآمد سرانه تأثیر‌ مثبت و معنا‌دار بر درآمد گردشگری دارند.

[ 7 ] - بررسی رابطه بین مخارج بهداشتی سرانه و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد پایین و متوسط (رهیافت علّیت در داده‌های تابلویی)

در این مطالعه رابطه علّی بین مخارج بهداشتی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط طی دوره 2003-2007 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از آزمون علیت گرنجر هشیائو(1981) و آزمون علیت تودا و یاماموتو(1995) استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که در کشورهای با درآمد پایین و متوسط (در حال توسعه) که ایران هم جزو آنهاست، تنها از طرف درآمد سرانه به مخار...

[ 8 ] - بررسی اثر منحنی‌های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355)

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ مؤثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی‌های J و S طی سال‌های (1386-1355) می‌باشد. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم‌انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس‌العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه‌مدت بین تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل...

[ 9 ] - بررسی تاثیر قیمت سوخت بر تقاضای حمل و نقل جاده‌ای: رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان و الگوریتم کالمن-فیلتر

در سال‌های اخیر سیاست افزایش قیمت سوخت و به‌ویژه قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور جدی اجرا شده و تأثیر متفاوتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و به ویژه بخش حمل و نقل جاده‌ای داشته است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر قیمت سوخت بر تقاضای جمل و نقل جاده‌ای طی سال‌های 1393-1375 است. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره‌گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان و ...

[ 10 ] - The Impact of Monetary Regime on the Exchange Rate Pass-Through under Inflationary Environment (Dynamic Panel Data Approach)

The main objective of this paper is to investigate the effects of monetary regime (countries with inflation targeting monetary policy versus countries with exchange rate anchor) on the extent of exchange rate pass-through over the period of 1999-2010. To achieve this objective, the econometric model has been estimated by Dynamic Panel Data approach and Arrelano- Bond (AB) method. The empirical ...

[ 11 ] - The Impact of Monetary Regime on the Exchange Rate Pass-Through under Inflationary Environment (Dynamic Panel Data Approach)

 The main objective of this paper is to investigate the effects of monetary regime (countries with inflation targeting monetary policy versus countries with exchange rate anchor) on the extent of exchange rate pass-through over the period of 1999-2010. To achieve this objective, the econometric model has been estimated by Dynamic Panel Data approach and Arrelano- Bond (AB) method. The empirical...

[ 12 ] - The Impact of the Real Exchange Rate Volatility on Non-oil Exports: The Case of Iran

 Up to now, the impact of real exchange rate on the non-oil exports of Iran has been mainly on focus. However, the more important aspect of the fluctuations in exchange rate is its degree of volatility which can have profound effect on the non-oil exports. Hence, the main objective of this paper is to investigate the linkage between non-oil exports and the real exchange rate volatility for Iran...

[ 13 ] - Exchange Rate Pass-Through and Inflation in Dollarized Economies: Evidence from the Middle Eastern and North African Countries

T he investigation of exchange rate pass-through is an important issue in international finance. The relationship between exchange rate pass-through and exchange rate arrangements such as the dollarization regime has been examined in recent decades. For this purpose, the main objective of this study is to investigate the effect of exchange rate pass-through on the domestic inflation in selecte...

[ 14 ] - The Role of ICT indices in Tourism Demand of Iran (The FMOLS Co-integrating Approach)

The ICT is one of the main determinant factors of e-commerce industry such as tourism industry in developing countries like Iran. For this purpose, the main objective of this paper is to investigate the long-run relationship between ICT indices such as internet users, government expenditures on ICT to the GDP and mobile cellular in Iranian economy during the 1976-2014. The empirical model has b...

[ 15 ] - مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران

  در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیش­بینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینه­سازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سال­های 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که شبکه­های عصبی توانسته عملکرد بهت...

[ 16 ] - بررسی رابطه بین توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی و آلودگی سرانه آب در ایران (رهیافت تودا و یاماموتو و حداقل مربعات پویا)

بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلاینده­های زیست محیطی در ادبیات اقتصاد محیط زیست همواره مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته و بخش عمده­ای از مطالعات تجربی را در دهه­های اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه بخش صنعتی و کشاورزی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی سرانه آب در ایران طی سالهای 2014-1975 می­باشد. به این منظور، برای بررسی رابطه کوتاه مدت از آزمون علیت تو...

[ 17 ] - بررسی تأثیر تغییرات نرخ کرایه‌ها بر تغییر رفتار مسافران مطالعه موردی مترو تهران

In this study, the effect of changes fare on the rising of commuter’s motivation was evaluated to change travel time in Tehran subway at peak hours. The 432 sample of Tehran metro passengers who commutes in 6:30-9 am, was studied and their preference were asked. The basic problem in this article is that if changes fare could change the passenger’s behaviors? We used discrete choice ...

[ 18 ] - تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

The investigation of determinants in Gross National Saving behavior especially effect of corruption, is one of the important issues in macroeconomics literature. For this purpose, we use the corruption perception index in dynamic panel data approach (Arellano and Bond Method). The Empirical results indicate that the corruption perception index (reduction of corruption) has positive and signifi...

[ 19 ] - The Interaction between Income Inequality and Inclusive Growth in Iranian Provinces (SURE Approach in Panel Data)

Abstract: The concept of inclusive growth is one of the important issues in the urban economics literature and has been considered in empirical studies recently. For this purpose, the main aim of this paper is to investigate the relationship between income inequality and GDP growth in Iranian provinces over the period of 2000-2012. To conduct this study, the econometric model has been est...

[ 20 ] - تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

پس انداز در اقتصاد اثری تعیین‌کننده‌ داشته و در این راستا چگونگی اثرات عوامل تعیین‌کننده‌ی پس انداز، به‌ویژه تأثیر فساد اداری به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس‌انداز ، پرسش اصلی تحقیق بوده و بررسی آن دارای اهمیت است. برای این منظور در مطالعه‌ی حاضر با بهره‌گیری از رهیافت داده‌های تابلویی پویا (روش آرلانو و باند) درباره‌ی تأثیر شاخـص ادراک فسـاد (متغـیر جایـگزین فساد اداری) بـر نرخ پس‌...

[ 21 ] - طراحی نظام پرداخت مزد با تاکید برافزایش سهم مزد از بهره وری مطالعه موردی :کارگاههای بالای 50 نفرکارگر استان اردبیل-ایران

نظام تعیین مزد کشور بر مبنای چانه زنی بوده و جایگاهی برای بهره وری در آن مشخص نشده است . دستیابی به رشد 8 درصدی موضوع سند چشم انداز بیست ساله کشور بدون توجه به بهره وری میسر نبوده و ارتباط مستقیمی بین افزایش بهره وری و پرداخت مزد وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است نظام پرداخت مزد در کارگاههای بالای 50 نفر کارگر استان اردبیل-ایران بعنوان یک مطالعه موردی از لحاظ توجه به بهره وری بررسی شده و سپ...

[ 22 ] - رقابت‌پذیری برق زمین‌گرمایی در مقایسه با روش‌های متداول تولید برق در ایران

با وجودِ پتانسیل بالای انرژی زمین‌گرمایی در ایران، تنها 100 مگاوات برق زمین‌گرمایی در سال 1396 بهره‌برداری خواهد شد، زیرا هزینه سوخت که حدود 70 تا90 درصدِ هزینه تمام شده مرسوم(غیر واقعی) نیروگاه‌های حرارتی را تشکیل می‌دهد، یارانه‌های بالایی در چند سال اخیر به آن اختصاص یافته است و هزینه آثار خارجی در هزینه تمام شده برق لحاظ نمی‌شود. در این پژوهش برآنیم تا هزینه تمام شده واقعی برق زمین‌گرمایی را ب...

[ 23 ] - بررسی تأثیر نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران (رهیافت غیرخطی الگوی چرخشی مارکوف

بررسی تأثیر نظام‌های مربوط به بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین‌الملل محسوب شده و بخش عمده‌ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این‌رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی‌ثباتی زیاد و کم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال‌های 1395-1353 می‌باش...

[ 24 ] - مقایسه الگوریتم ژنتیک و علف های هرز در بهینه سازی پرتفوی و مقایسه مدل AR غیرخطی و میانگین ساده در پیش بینی بازده مورد انتظار

در این مطالعه، به بررسی و مقایسه عملکرد الگوریتم ژنتیک و علف­های هرز در بدست آوردن مرزکارا مدل میانگین نیم­واریانس مقید پرداخته می­شود. و همچنین دو روش AR غیرخطی و میانگین ساده در بدست آوردن بازده مورد انتظار، مورد مقایسه قرار می­گیرند. در این مطالعه از 23 سهم فعال­تر بازار استفاده می­شود که بازده آنها از تاریخ 01/04/93 تا 01/04/95 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که الگوریتم علف­...

[ 25 ] - بررسی تأثیر نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران (رهیافت TVP)

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر متغیّرهای نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های 1388-1350 می‌باشد. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیّر در طول زمان و الگوریتم کواریانس کاملاً برگشت‌پذیر (فیلتر کالمن) تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر این است که متغیّرهای نظام ارزی و محیط تورمی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر درجه عبور نرخ ارز در ایران دا...

[ 26 ] - بررسی رابطه علّی بین شاخص‌ ادراک فساد اداری و شاخص فقر انسانی در کشورهای منطقه MENA

The investigation of corruption perception effect on the poverty and income inequality is one of the main issues in the economic literature in a way that a myriad of empirical studies have been conducted in this area within recent years. For this purpose, the main objective of this paper is to investigate the causal relationship between human poverty index and corruption perception index for ME...

[ 27 ] - بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رفتار ریسک‌پذیری بانک‌های خصوصی و دولتی ایران (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرگذاری ساختار مالکیت بانک و تغییرات آن بر رفتار ریسک‌پذیری بانک‌های دولتی تخصصی و تجاری، بانک‌های خصوصی تجاری و بانک‌های خصوصی شده (بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی) مشتمل بر ۱۵ بانک برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۳ می‌باشد. برای این منظور از دو الگو برای برآورد مدل تجربی به روش داده‌های تابلویی پویا و تخمین‌زننده گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شده است. در الگوی اول به بررسی نوع و سا...

[ 28 ] - شبیه‌سازی حراج پرداخت براساس پیشنهاد و حراج یکنواخت در بازار برق ایران: رهیافت الگوریتم تقویتی راث- ارو

طی سال‌های پس از تجدید ساختار صنعت برق یکی از مهم‌ترین چالش­ها، نوع حراج مورد استفاده در بازار برق تجدید ساختارشده بوده است. به صورت کلی، دو نوع حراج یکنواخت و پرداخت بر اساس پیشنهاد در بازارهای برق استفاده می‌شود. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه حراج یکنواخت و حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد با استفاده ار مدل­سازی مبتنی بر عامل می­باشد. بدین منظور، بر مبنای نظریه­های اقتصاد و مدل­سازی مبتنی بر عامل، با...

[ 29 ] - شبیه‌سازی حراج پرداخت براساس پیشنهاد و حراج یکنواخت در بازار برق ایران: رهیافت الگوریتم تقویتی راث- ارو

طی سال‌های پس از تجدید ساختار صنعت برق یکی از مهم‌ترین چالش­ها، نوع حراج مورد استفاده در بازار برق تجدید ساختارشده بوده است. به صورت کلی، دو نوع حراج یکنواخت و پرداخت بر اساس پیشنهاد در بازارهای برق استفاده می‌شود. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه حراج یکنواخت و حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد با استفاده ار مدل­سازی مبتنی بر عامل می­باشد. بدین منظور، بر مبنای نظریه­های اقتصاد و مدل­سازی مبتنی بر عامل، با...

[ 30 ] - عوامل مؤثر بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی (رهیافت تحلیل‌ بقا)

هدف مقاله بررسی تأثیر متغیرهای نرخ تورم، سرمایه‌گذاری، قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی در 25 کشور منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال‌های 2014-1994 می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره‌گیری از روش مدل‌های دوره‌ای و با فرض توزیع ویبول تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای نرخ تورم، قی...

[ 31 ] - تأثیر مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت گشتاور تعمیم یافته GMM)

چکیده بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیربانکی با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شوند. در این مطالعه ابتدا به بیان کانال‌های اثرگذاری مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی بر رشد اقتصادی و در ادامه چگونگی اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.در خاتمه با استفا...

[ 32 ] - ارزیابی احتمال بقا و ریسک نظام‌های ارزی در اقتصادهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف‌گذاری تورمی(رهیافت مدل‌های دوره‌ای)

هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار نظام‌های ارزی اتخاذ شده در دو دسته از کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف‌گذاری تورمی طی سال‌های 2010-1999 می‌باشد. برای این منظور دو نظام ارزی تثبیت شده و شناور به عنوان نظام‌های ارزی مشترک در دو گروه از کشورها در نظر گرفته شده و با      بهره‌گیری از مدل‌های دوره‌ای، احتمال بقا و ریسک هر یک از نظام‌های ارزی محاسبه شده است.  نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نظ...

[ 33 ] - تأثیر نرخ مالیات بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

در این مطالعه با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی پویا به تأثیر نرخ مالیات بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های 2009-1995 پرداخته می‌شود. نتایج نشان می‌دهد نرخ مالیات تأثیر منفی بردرآمد ارزی گردشگری داشته و متغیرهای مقدار وقفه‌دار درآمد ارزی گردشگری، درآمد سرانه و رشد درآمد سرانه تأثیر‌ مثبت و معنا‌دار بر درآمد گردشگری دارند.

[ 34 ] - بررسی رابطه بین مخارج بهداشتی سرانه و درآمد سرانه در کشورهای با درآمد پایین و متوسط (رهیافت علّیت در داده‌های تابلویی)

در این مطالعه رابطه علّی بین مخارج بهداشتی سرانه و تولید ناخالص داخلی سرانه برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط طی دوره 2003-2007 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از آزمون علیت گرنجر هشیائو(1981) و آزمون علیت تودا و یاماموتو(1995) استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این امر است که در کشورهای با درآمد پایین و متوسط (در حال توسعه) که ایران هم جزو آنهاست، تنها از طرف درآمد سرانه به مخار...

[ 35 ] - Energy Efficiency in Iran Provinces: DEA Approach

The main aim of this paper is to evaluate the energy efficiency in 30 provinces of Iran by applying the different methods of DEA and Anderson and Peterson during the period of 2009-2013. Also, since classical analysis models do not differentiate efficient cases, the AP method (Anderson-Peterson) was used to rank efficient units for evaluating efficiency correctly. So that combination of input v...

[ 36 ] - Energy Efficiency in Iran Provinces: DEA Approach

The main aim of this paper is to evaluate the energy efficiency in 30 provinces of Iran by applying the different methods of DEA and Anderson and Peterson during the period of 2009-2013. Also, since classical analysis models do not differentiate efficient cases, the AP method (Anderson-Peterson) was used to rank efficient units for evaluating efficiency correctly. So that combination of input v...

[ 37 ] - Confidence Interval for Solutions of the Black-Scholes Model

The forecast is very complex in financial markets. The reasons for this are the fluctuation of financial data, Such as Stock index data over time. The determining a model for forecasting fluctuations, can play a significant role in investors deci-sion making in financial markets. In the present paper, the Black Scholes model in the prediction of stock on year later value, on using data from mel...

[ 38 ] - ارزیابی قدرت رقابتی در نظام بانکداری ایران (رهیافت پانزار و راس)

قدرت بازار به­عنوان توانایی تنظیم قیمتی بالاتر از هزینه نهایی به­صورت سودآور، تعریف شده و از نظر تجربی بخش عمده­ای از مطالعات را در قالب الگوهای ساختاری و غیرساختاری طی سال­های اخیر به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه ارزیابی قدرت رقابتی در 18 بانک خصوصی و دولتی ایران با بهره­گیری از سه نوع متفاوت معادلات درآمدی و قیمتی مربوط به مدل پانزار- راس (حالت­های مقیاس­بندی­شده یا مقیاس...

[ 39 ] - واکاوی الگوی اقتصادی بانک جهانی؛ "چارچوب میان مدت هزینه " در تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی با تأکید بر تجربیات اجرای آن درکشورهای منتخب

عدم تحقق حق‌های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملّی و محلّی جامعه‌ بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می‌گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش‌مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی‌ بعنوان ضابطه ای ه...

[ 40 ] - Assessing the sustainability of the pension system Case study: Social Security Organization

Introduction: Iranchr(chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39'))))39chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))))s social insurance system including 18 pension funds, which are part of the social protection system, covering about 68% of the wo...

[ 41 ] - Assessing the sustainability of the pension system Case study: Social Security Organization

Introduction: Iranchr(chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39'))))39chr(chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))39chr(chr(chr('39')39chr('39'))39chr(chr('39')39chr('39')))))s social insurance system including 18 pension funds, which are part of the social protection system, covering about 68% of the wo...

[ 42 ] - The Impact of Exchange Rate Volatility and Inflationary Regimes on the Consumer Price Index in Organization of Islamic Countries (Panel FMOLS Co-integration Approach)

Aguerre, R.B., Fuertes, A. M. and Phylaktis, K. (2012), "Exchange Rate Pass-through into Import Prices Revisited", Journal of International Money, 31: 818-844. Bailliu, J. & Fujii, E. (2004). "Exchange Rate Pass-Through and the Inflation Environment in Industrialized Countries: An Empirical Investigation", Bank of Canada Working Paper No. 21. Carlsson, M., Lyhagen, J., and Österholm, P. (2007)...